Anketa

    Učitavam...

REGIONALNI RESURSNI CENTAR

JP BH POŠTA natječaj za dodjelu donacija

19.09.2013. 14:43:09

Na osnovu člana 4. i 5. Zakona o donacijama preduzeća u javnom vlasništvu ili pod javnom kontrolom u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. novine Federacije BiH“, broj:13/03), člana 36. stav (1) tačke 22. i 23. Statuta „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo, broj: S.D.-1.3-7572/09 od 16.06.2009. godine, Odluka o izmjenama i dopunama Statuta „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo, broj: S.D.-1.2-4018-2/13 od

02.04.2013. godine i člana 20. Pravilnika za dodjelu donacija u „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo, broj:N.O.2.2-10011/13 od 22.08.2013. godine, Komisija za donacije Uprave Društva o b j a v l j u j e

J A V N I O G L A S / N A T J E Č A J

ZA DODJELU DONACIJA „JP BH POŠTA“ d.o.o. SARAJEVO U 2013. GODINI

I Predmet oglasa / natječaja

Predmet Javnog oglasa / natječaja je dodjela donacija koje u 2013. godini dodjeljuje „JP BH POŠTA“ d.o.o.Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo) pravnim licima, kao podršku za finansiranje programa ili projekata ili aktivnosti na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine iz oblasti:

• SPORTA,

• KULTURE,

• SOCIJALNE POMOĆI,

• HUMANITARNE SVRHE.

Donacije se dodjeljuju isključivo u novčanim sredstvima - novcu, uplatom na transakcijski račun korisnika – primaoca donacije.

II Pravo učešća za dodjelu donacija

Pravo učešća za dodjelu donacije kroz programe ili projekte ili aktivnosti imaju sva pravna lica koja ispunjavaju uslove definirane Pravilnikom za dodjelu donacija u BH Pošti.

III Uslovi za dodjelu donacija

Da bi Korisnik (pravno lice) ostvario poslovnu saradnju sa Društvom za dodjelu donacija, potrebno je da ispunjava sljedeće uslove:

1. da je registrovano pravno lice na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine, i

2. da dostavi popunjen obrazac Prijave za dodjelu donacije

3. da dostavi svu traženu / potrebnu dokumentaciju navedenu u tački „V. Zahtjev za dodijelu donacija“ ovoga Javnog oglasa / natječaja.

Prijava / aplikacija na Javni poziv za dodjelu donacija koje daje Društvo će biti odbačena u slučaju da:

a) Korisnik dostavi lažnu, nepotpunu i netačnu dokumentaciju;

b) Korisnik djelimično ili u cijelosti netačno popuni Prijavu za Javni oglas / natječaj;

c) Program ili projekat ili aktivnost u vrijeme podnošenja prijave ili donošenja odluke bude završen.

IV Kriteriji za odabir i dodjelu donacija

Kvalifikacija i ocjena prispjelih prijava za odabir i dodjelu donacija vrši se na osnovu sljedećih kriterija:

• KVALITET I ORIGINALNOST PROGRAMA ILI PROJEKTA,

• DIREKTNA ILI INDIREKTNA DOBROBIT ZA DRUŠTVENU ZAJEDNICU,

• SAMOODRŽIVOST PROJEKTA ILI PROGRAMA ILI AKTIVNOSTI,

• ISPUNJENJE OPĆIH UVJETA ZA DODJELU DONACIJA.


V Zahtjev za dodjelu donacija

Zahtjev za dodjelu donacija podnosi se na obrascu: „Prijava za dodjelu donacija“, koji je objavljen na web portalu Društva (http://www.posta.ba/) ili se može podići na Protokolu u sjedištu Društva, ili protokolima regionalnih centara pošta, uz koji se obavezno prilaže sljedeća dokumentacija:

1/ Popunjen obrazac Prijave za dodjelu donacija;

2/ Ovjerena fotokopija Rješenja o registraciji podnosioca prijave, iz kojeg se može utvrditi status podnosioca prijave (lica ovlaštena za zastupanje, djelatnost Korisnika i dr.);

3/ Ovjerenu fotokopiju Uvjerenja o poreskoj registraciji (identifikacijski broj – JIB) i identifikacijski broj obveznika neoporezivih poreza – PDV broj, ako postoji;

4/ Prijedlog programa / projekta / aktivnosti / manifestacije koja se kandiduje za dodjelu donacije

sa specfikacijom troškova;

5/ Fotokopiju ugovora sa poslovnom bankom ili potvrdu poslovne banke o otvaranju transakcijskog računa;

6/ Izjavu kojom potvrđuje da za program ilil projekat ili aktivnost sa kojim želi aplicirati za dodijelu donacija Korisnik nije dobio donaciju od firme koja se bavi istom ili srodnom djelatnošću kao

Društvo.

Prijava za dodjelu donacija mora biti čitko i uredno popunjena, ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe podnosioca prijave.

VI Podnošenje prijave za dodjelu donacija

Prijava za dodjelu donacija, sa navedenom dokumentacijom, dostavlja se u zatvorenoj koverti na adresu: „JP BH POŠTA“ d.o.o. SARAJEVO, Obala Kulina bana br. 8, 71000 Sarajevo, s naznakom:

„Prijava na Javni oglas / natječaj za dodjelu donacija u 2013. godini“ – NE OTVARATI - .

U obzir će se uzeti samo one prijave koje ispunjavaju uslove iz poglavlja III, IV i V i koje su podnesene u roku, s kompletnom traženom dokumentacijom ovog Javnog oglasa / natječaja i uz uredno popunjenu Prijavu za dodjelu donacija.

Javni oglas / natječaj ostaje otvoren 21 (dvadesetjedan) dan od dana objavljivanja u printanim medijima i sve prijave koje budu upućene nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje.

Dokumentacija priložena uz prijavu neće se vraćati podnosiocu prijave.

VII Ostale napomene

Nakon provedene procedure, u skladu sa Pravilnikom o dodjeli donacija Društva, svi korisnici koji budu odabrani kao dobitnici donacija bit će pismeno obavješteni o dodjeli i sa njima će se zaključiti ugovor o dodjeli donacija.

Konačan spisak dobitnika donacija, kao i dodijeljeni iznos, Društvo će prije zaključivanja ugovora objaviti u Službenim novinama Federacije BiH i na svojoj web stranici.

GENERALNI DIREKTOR

Mujo Butković s.r.

Oglas:

Donacije-2013-Javni-Oglas

Prijavni obrazac:

Prijava za dodijelu donacija-Obrazac

Info: Mreza za izgradnju mira