Anketa

    Učitavam...

REGIONALNI RESURSNI CENTAR

JAVNI POZIV ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA AKCIONI PLAN STRATEGIJE OKOLIŠA ZA 2012. GODINU - Federalno ministarstvo okoliša i turizma Sarajevo

29.05.2012. 04:10:44

FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA SARAJEVO

Na osnovu Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele "Akcioni plan Strategije okoliša" utvrćenog u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. Godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/12) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva federalne ministrice okoliša i turizma broj 04-23-289/12-II-1 od 03.05.2012. godine, federalna ministrica okoliša i turizma raspisuje

JAVNI POZIV ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA "AKCIONI PLAN STRATEGIJE OKOLIŠA" ZA 2012. GODINU

I.

Predmet javnog poziva je prikupljanje projekata za raspodjelu sredstava "Akcioni plan Strategije okoliša" utvrćenih u razdjelu 61, na poziciji 614100 Budžeta Federacije BiH za 2012. Godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 3/12) Federalnom ministarstvu okoliša i turizma.

II.

Naziv programa

1. Sufinansiranje programa podrške boljem funkcionisanju upravljanja uspostavljenim zaštićenim područjima u Federaciji BiH, u ukupnom iznosu od 500.000,00 KM.
Pravo sudjelovanja na javnom pozivu ostvaruju: javne institucije, koje upravljaju zaštićenim prirodnim područjima na području Federacije BiH sa projektima kojima se poboljšava upravljanje, razvoj neophodne infrastrukture i održivo korištenje resursa u zaštićenom području.
Cilj programa: Podrška unaprje|enju upravljanja uspostavljenim institucijama zaštićenih prirodnih područja na teritoriji Federacije BiH (spomenici prirode; parkovi prirode i zaštićeni pejsaži: Prokoško jezero, Konjuh, Blidinje, Hutovo Blato; Vrelo Bosne; Vodopad Skakavac; Bijambarska pećina, Tajan i dr.).
Kriteriji za izbor projekata: Usklaćenost planiranih aktivnosti sa Akcionim planom Federalne strategije zaštite okoliša, relevantnom prostorno-planskom dokumentacijom, kantonalnim planovima zaštite okoliša i planom upravljanja zaštićenim područjem, pripremljenost projekta (postojeće dozvole, pripremljenost stručne i tehnićke dokumentacije, stepen spremnosti za poćetak aktivnosti), mjerljive koristi koje će se dobiti realizacijom kandidovanih projekata u cilju poboljšanja upravljanja zaštićenim područjem i održivog korištenja resursa u zaštićenom području, visina osiguranih sredstava korisnika za sufinansiranje u odnosu na sveukupno potrebnu finansijsku konstrukciju.

III.

Neophodna dokumentacija za sudjelovanje

Sredstva iz Javnog poziva dodjeljuju se na osnovu zahtjeva i obavezne dokumentacije.
Svi dokumenti koji se predaju uz zahtjev kao osnovna dokumentacija moraju biti originali ili ovjerene kopije. Posebna dokumentacija mora biti pregledna, vjerodostojna i tehnićki korektna.
Nekompletni zahtjevi se ne}e razmatrati. Dokumenti koji se šalju na javni poziv ne vračaju se aplikantu.
A) Osnovna dokumentacija:
1. Zahtjev napisan na memorandumu ustanove koja upravlja zaštićenim područjem,
2. Zvanićno pismo podrške od strane kantonalnog ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša, na čijem području se nalazi zaštićeno područje, uz odgovarajuće obrazloženje značaja realizacije projekta.
B) Posebna dokumentacija:
1. Elaborat ili projekat u kojem su prikazani svi važniji podaci o planiranim aktivnostima, a posebno vezano za aktuelno stanje u zaštićenom području i mjerljivim rezultatima koji će se postići u cilju poboljšanja upravljanja, razvoja neophodne infrastrukture, održivom korištenju resursa u zaštićenom području, kao i prevazilaženje postojećih problema upravljanja zaštićenim područjem,
2. Obraćun ukupno potrebnih finansijskih sredstava prema zahtjevu, uz navod iznosa i dokaz (ukoliko postoji) drugih izvora finansiranja.

IV.

Vrednovanje projekata

Vrednovanje i rangiranje pristiglih zahtjeva na Javni poziv vršit će posebna Komisija koju imenuje ministrica Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Komisija razmatra zahtjeve i dokumentaciju zaprimljenu na osnovu Javnog poziva, cijeni ispunjenost uslova i kriterija za odobravanje, te zapisnik s
obrazloženom ocjenom i prijedlogom dostavlja federalnoj ministrici koja donosi konačnu Odluku o korisnicima sredstava.
Rezultati Javnog poziva o izboru korisnika sredstava bit će objavljeni na www.fmoit.gov.ba i u najmanje jednom dnevnom listu velike naklade. Prije donošenja konačne odluke o odabiru Federalno ministarstvo zadržava pravo od predlagatelja tražiti dodatna pojašnjenja dokumentacije, kao i pravo odbijanja pristiglih projekata bez posebnog obrazloženja.
Sa odabranim predlagateljima zakljućit će se ugovor o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta koji se financira, te praćenje namjenskog korištenja dobivenih sredstava.
Za vrednovanje i rangiranje projekata pristiglih na Javni poziv koristit će se sljedeći kriteriji:
1. Kvalitet ponućenog elaborata, odnosno projekta i dokazi o usklaćenosti tih aktivnosti sa odgovarajućim planskim dokumentima koji postoje (Federalna strategija zaštite okoliša; kantonalni planovi zašitite okoliša; prostornoplanska dokumentacija; plan upravljanja zaštićenim područjem i dr.),
2. Mjerljivi efekti koji će biti postignuti realizacijom projekta, odnosno planiranih aktivnosti u cilju unaprjećenja upravljanja zaštićenim područjem, razvoja neophodne infrastrukture, održivom korištenju resursa u zaštićenom području, kao i prevazilaženja postojećih problema upravljanja zaštićenim područjem,
3. Visina traženog ukupnog iznosa i visina obezbijećenih sredstava iz drugih izvora (ukoliko postoje).

V.

Opće odredbe

Zahtjev za sudjelovanje s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Alipašina 41, 71000 Sarajevo u zatvorenim omotnicama sa naznakam "NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI POZIV - Akcioni plan Strategije okoliša - program - Sufinansiranje programa podrške boljem funkcionisanju upravljanja uspostavljenim zaštićenim područjima u Federaciji BiH".
Javni poziv objavljuje se na www.fmoit.gov.ba i u "Službenim novinama Federacije BiH".
Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od dana posljednjeg objavljivanja javnog poziva.
Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom, podneseni mimo roka i utvrćene forme, neće se razmatrati.
Sve dodatne informacije vezane za javni poziv, mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 033/210 346; 033/215 529 i 033/562 886.

(Sl-493/12-F)