Anketa

    Učitavam...

REGIONALNI RESURSNI CENTAR

(HR) NATJEČAJ O DODJELI FINANCIJSKE POTPORE UDRUGAMA ZA PROJEKTE INFORMIRANJE I EDUKACIJA POTROŠAČA U 2012. GODINI - Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Zagreb

19.06.2012. 04:33:29

KLASA: 330-01/12-01/242
URBROJ: 526-05-06-02/2-12-1
Zagreb, 04. svibnja 2012.


Na temelju članka 127. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača («Narodne novine», broj 79/07, 125/07, 75/09, 79/09, 89/09, 133/09), Nacionalnog programa zaštite potrošača 2009.-2012. godine («Narodne novine», broj 30/10), Zakona o udrugama («Narodne novine», broj 88/01 i 11/02) i Kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga («Narodne novine», broj 16/07), Ministarstvo gospodarstva raspisuje


NATJEČAJ O DODJELI FINANCIJSKE POTPORE UDRUGAMA ZA PROJEKTE „INFORMIRANJE I EDUKACIJA potrošačA“ U 2012. GODINI1. CILJ NATJEČAJA
Cilj natječaja je financijskom potporom omogućiti provedbu projekata informiranja i edukacije potrošača radi promicanja njihovih prava i interesa, a koji preventivno educiraju potrošače prije sklapanja ugovora sa trgovcem te izravno pridonose rješavanju problema potrošača. Provedba projekata informiranja i edukacije potrošača će pridonijeti podizanju ukupne razine znanja o potrošačkim pravima u Republici Hrvatskoj pri korištenju financijskih i javnih usluga sukladno načelima i ciljevima Nacionalnog programa zaštite potrošača 2009-2012.

2. PROGRAMSKA PODRUČJA NATJEČAJA
Sukladno natječaju, financijske potpore dodjeljuju se udrugama za provođenje projekata informiranja i edukacije potrošača u području: financijskih usluga (osobne financije, potrošački krediti, hipotekarni krediti, bankovni računi, usluge platnog prometa, životno osiguranje, mirovinski fondovi) i javnih usluga (opskrba domaćinstva električnom energijom, plinom, toplinskom energijom, opskrba pitkom vodom, odvodnja, održavanje čistoće te elektroničke komunikacije), a što je vezano za provedbu mjera iz zakona, nacionalnih strategija, programa i planova koji uređuju područje zaštite prava potrošača.

3. UVJETI PRIJAVE
Pravo prijave imaju udruge registrirane u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o udrugama i čije je djelovanje usmjereno na područje zaštite prava i ekonomskih interesa potrošača.

Udruga može prijaviti samo jedan projekt.

3.1. Razmatrat će se prijave projekata samo onih udruga koje udovoljavaju sljedećim općim uvjetima:

a) udruga je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske i Registar neprofitnih organizacija Ministarstva financija te aktivno djeluje u području zaštite potrošača, a prijedlog projekta je u skladu s ciljevima i zadaćama udruge i njezinim aktivnostima, što je razvidno iz statuta udruge;
b) djelovanje udruge treba biti u službi općeg dobra, u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske;
c) udruga mora imati aktivno tijelo upravljanja koje vodi učinkovitu razvojnu politiku i administrativnu kontrolu rada udruge, te osigurati organizacijske i stručne kapacitete za provedbu projekta;
d) udruga vodi financijsko poslovanje sukladno propisima o voćenju knjigovodstva neprofitnih organizacija na transparentan način dostupan javnosti;
e) udruga prijavljuje projekt kojeg provodi u suradnji s najmanje dvije udruge koje aktivno djeluju u području zaštite potrošača.

3.2. U prijedlogu projekta udruga treba:

a) ponuditi detaljan program i plan provedbe projektnih aktivnosti s rokovima i realnim proraćunom projekta te osmišljenu javnu promidžbu projekta radi promicanja zaštite prava i ekonomskih interesa potrošača sukladno programskom području iz natječaja;
b)dokazati da ima organizacijske i stručne kapacitete za provedbu, praćenje i vrednovanje prijavljenog projekta;
c)predložiti projektne aktivnosti preventivne edukacije potrošača usmjerene njihovim stvarnim potrebama i interesima u području za koje je raspisan natječaj;
d)navesti da je projekt besplatan za krajnje korisnike, s naznakom korisnićke skupine kojoj je namijenjen (struktura i broj korisnika) te opisom načina i metodama provoćenja projektnih aktivnosti, kao i oćekivanih pozitivnih rezultata koji će izravno ostvariti korisnici projekta na nacionalnoj razini.

4. PRAVO PRIJAVE NEMAJU:
a)udruge koje su u stečaju ili su pod sudskom upravom;
b)organizacije, podružnice i slićni ustrojbeni oblici udruga koji nisu posebno registrirani prema Zakonu o udrugama te upisani u Registar neprofitnih organizacija i Registar udruga Republike Hrvatske;
c)udruge (nositelj i partneri na projektu) koje nisu ispunile obveze vezane za PLAĆAnje javnih davanja;
d)udruge čiji je jedan od osnivača politićka stranka;
e)udruge (nositelji i partneri na projektu) koje u prethodnom razdoblju nisu ispunile ugovorne obveze prema Ministarstvu gospodarstva i svim drugim davateljima financijskih potpora iz Državnog proračuna ili drugih javnih izvora.

5.PROJEKTI KOJI SE NE MOGU PRIJAVITI NA natječaJ
a)projekti usmjereni iskljućivo na redovito poslovanje udruge (npr. kupnja opreme, uspostava web stranice, troškovi redovitog poslovanja);
b)projekti čija je jedina svrha korist članicama/članovima udruge;
c)projekti čije voditeljice/i, izvoditeljice/i i stručni suradnici na provedbi projekta su zaposleni u punom radnom vremenu u savjetovalištima za zaštitu potrošača;
d)projekti usmjereni na zaštitu potrošača u nekom drugom području koje nije predmet ovog natječaja;
e)projekti usmjereni na religijske ili politićke ciljeve i aktivnosti.

6. PREDNOST U FINANCIRANJU
Prednost u financiranju imat će projekti koji, uz već navedeno u točki 3., zadovoljavaju i sljedeće kriterije:

a)projekt nudi inovativne i raznovrsne metode provedbe (komunikacija putem društvenih mreža, javne kampanje, cjelodnevne edukativne radionice s potrošačima, insertiranje letaka za potrošaće u najčitanije dnevne novine, istupi u javnim medijima kao i i u radio i tv emisijama za potrošaće),
b)projekt je održiv i nakon isteka financijske potpore Ministarstva gospodarstva,
c)projekt omogućava neposredan rad s većim brojem korisnika na nacionalnoj razini i usmjeren je prema njihovim stvarnim potrebama,
d)projekt u svojoj provedbi predvića uključivanje volontera;
e)odnos troškova i oćekivanih rezultata projekta je realan.


7. FINANCIJSKA POTPORA ZA PROVEDBU PROJEKTA
Oćekuje se da će Ministarstvo gospodarstva, u okviru raspoloživih financijskih sredstava iz Državnog proračuna, na temelju ovoga natječaja najboljim projektima udruga dodijeliti financijsku potporu u ukupnom iznosu do 250.000,00 kn.

Broj potpora koje će se odobriti: do 5.
Trajanje projekta: do 31. svibnja 2013.


8. način PRIJAVE
Tekst natječaja i propisana natječajna dokumentacija dostupni su na web stranici Ministarstva gospodarstva, www.mingo.hr., a sve zainteresirane udruge svoje projekte trebaju prijaviti iskljućivo na propisanim obrascima.

Udruge prijavljuju projekt na način da nositelj projekta prijavljuje zajednićki projekt i jedan proraćun. U prijedlogu proračuna moraju se naznaćiti svi novčani i drugi materijalni doprinosi svih udruga koje provode projekt. Udruga koja prijavljuje projekt odgovorna je za njegovo provoćenje te pravovremeno dostavljanje financijskog i opisnog izvješća Ministarstvu.

natječajna dokumentacija šalje se iskljućivo preporućenom poštom, a sastoji se od obveznog i neobveznog dijela.

8.1. Obvezna natječajna dokumentacija za prijavu projekta je:
1.obrazac prijave projekta „Informiranje i edukacija potrošača“ u 2012. godini potpisan od strane odgovorne osobe udruge (izvornik + 3 preslike);
2.obrazac proračuna projekta udruge potpisan od strane odgovorne osobe udruge (izvornik + 3 preslike);
3.izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske koji nije stariji od 30 dana (1 primjerak);
4.preslika ovjerenog Statuta udruge (1 primjerak);
5.popis članica/ova tijela upravljanja udruge sukladno Statutu udruge (1 primjerak);
6.uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge ne starije od 6 mjeseci (1 primjerak);
7.uvjerenje o nekažnjavanju voditeljice/a projekta ne starije od 6 mjeseci (1 primjerak);
8. uvjerenje o nekažnjavanju izvoditeljice/lja projekta (1 primjerak);
9.životopis voditeljice/a projekta s datumom i potpisom (1 primjerak)
10.obrazac Izjave o partnerstvu potpisan od strane odgovornih osoba (1 primjerak);
11.dokaz o (eventualnome) sufinanciranju projekta od jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili nekih drugih izvora sufinanciranja (1 primjerak);
12.popis dostavljene dokumentacije s potpisom ovlaštene osobe i pečatom udruge koja prijavljuje projekt (uredno i pregledno sistematizirano).


8.2. Neobvezna dokumentacija za prijavu projekta je:
• pisma namjere koja potvrčuju i objašnjavaju suradnju s jedinicama lokalne ili područne (regionalne) samouprave, stručnim organizacijama i institucijama u provedbi prijavljenoga projekta;
• zapisi, publikacije, novinski članci te drugi materijali koji prikazuju rad udruge, a koji su u izravnoj vezi s prijavljenim projektom.

natječajnu dokumentaciju za prijavu projekta treba poslati iskljućivo preporućenom poštom na adresu:

Ministarstvo gospodarstva, Odjel za zaštitu potrošača
Zagreb, Ulica grada Vukovara 78

Prijava na natječaj dostavlja se u zatvorenoj omotnici na kojoj treba naznaćiti:

NAZIV UDRUGE, uz napomenu: „PRIJAVA NA natječaJ „INFORMIRANJE I EDUKACIJA potrošačA“ u 2012. g. - NE OTVARATI -


9. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Rok za podnošenje prijava je trideset dana od dana objave natječaja, te se prijave s poštanskim žigom nakon isteka navedenog roka neće razmatrati.

Zakašnjele, nepotpune, i prijave pristigle elektronićkom poštom ili dostavom, smatrat će se nevažećima.


10.ROK I način OBJAVE PRIHVAćeNIH PROJEKATA
Rok za donošenje Odluke o odobravanju financijske potpore projektima udruga u Repulici Hrvatskoj iz sredstava Državnog proračuna za 2012. godinu u Razdjelu Ministarstva gospodarstva je 60 dana od dana zaključenja natječaja.

Rezultati natječaja će biti objavljeni na web-stranici Ministarstva gospodarstva, www.mingo.hr po donošenju Odluke.

Udrugama koje su svoj projekt prijavile na natječaj, a nisu ostvarile pravo na financijsku potporu, Ministarstvo će pisanim putem dostaviti obavijest o razlozima neprihvaćanja njihove prijave.


11. PRAVO PRIGOVORA
Prigovor na rezultate natječaja, u slučaju da je uočila eventualne propuste u primjeni utvrćenog postupka procjene njene prijave udruga može uputiti Ministarstvu gospodarstva u roku 8 dana od dana njihove objave na web-stranici Ministarstva: www.mingo.hr.


PRVI POTPREDSJEDNIK VLADE I MINISTAR GOSPODARSTVA

Radimir Čačić

Obrazac proračuna projekta udruga

Obrazac prijave projekta

Obrazac izjave o partnerstvu