Pitanje

Koje podatke treba da sadrži statut udruženja?


Prema odredbama Zakona statut svake organizacije mora da sadrži sljedeće podatke:

1. naziv i sjedište,

2. ciljeve i djelatnost,

3. zastupanje i predstavljanje,

4. organe organizacije, njihove ovlasti, način imenovanja i opoziva, trajanje mandata, kvorum i pravila glasanja, uključujući i pitanja o kojima se odlučuje kvalificiranom većinom, funkciju lica ovlaštenog da saziva skupštinu,

5. oblik i sadržaj pečata,

6. oblik i sadržaj znaka ako organizacija odluči da ima znak,

7. sticanje i raspolaganje imovinom,

8. način donošenja finansijskog izvještaja i izvještaja o radu,

9. postupak za donošenje statuta, izmjena i dopuna statuta i drugih općih akata,

10. uvjete i način učlanjenja, prestanak članstva, kao i prava, dužnosti i odgovornost članica,

11. uvjete i postupak za pripajanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak rada,

12. pravila za raspodjelu preostale imovine u slučaju prestanka rada.

Statutom se mogu urediti i druga pitanja od značaja za ciljeve i djelatnost organizacije.

TREBATE SAVJET O RADU UDRUŽENJA?

SMART Resursni centar odgovara na Vaša pitanja o pravnom i finansijskom poslovanju, implementaciji projekata, odnosima s javnošću, preduzetničkim i ekonomskom aktivnostima.

Pitanje pošaljite na smart.rc@cpcd.ba

Da vidite pune odgovore morate biti član Resursnog Centra i prjavljeni sa svojim nalogom.

Postavite pitanje