Pitanje

Kako se osniva organizacija (udruženje) u BiH?


Organizacija (udruženje) se osniva na osnivačkoj skupštini na kojoj se donose:

- Odluka o osnivanju,

- Statut,

- Imenuju se organi upravljanja.

Zakonom su propisani standardi za registraciju koje treba poštovati da bi se dokumentacija smatrala urednom. U suprotnom će nadležni organ vratiti dokumentaciju da se izvrše dopune ili izmjene.

Pored obavezne sadržine odluke o osnivanju osnivačkog akta u preambuli (uvodu) odluke treba navesti da je odluka donijeta na skupštini osnivačica/ča, kao i datum i mjesto održavanja te skupštine.

Ova odluka treba biti potpisana od osobe koja je predsjedavala osnivačkom skupštinom.

Osnivački akt mora da sadrži sljedeće podatke:

  1. imena i prezimena i adrese, odnosno naziv i sjedište osnivačica/ča,
  2. naziv i sjedište i adresu organizacije,
  3. osnovne ciljeve osnivanja organizacije,
  4. ime i prezime ovlaštenog lica koje će obaviti poslove upisa u registar, i
  5. potpise osnivačica/ča i jedinstveni matični broj svake/og od njih, ukoliko su osnivačice/či državljanke/i BiH.

Navode se puna imena i prezimena osnivačica/ča, a ako su u pitanju pravna lica onda i skraćeni nazivi ukoliko postoje, kao i njihove pune adrese.

Naziv organizacije treba navesti tačno, onako kako treba biti upisana u registar, a isti naziv treba koristiti u ostaloj dokumentaciji.

Tačno navesti sjedište (grad, općinu) i punu adresu organizacije.

Ciljeve osnivanja treba navesti u skladu sa ciljevima koji su definisani statutom.

U odluci/osnivačkom aktu treba navesti ime i prezime lica koje je ovlašteno da izvrši poslove upisa NVO u registar, lica koje će biti zastupnik NVO, kao i njegovo/njeno svojstvo u NVO; adresu tog lica i telefon za kontakt u slučaju da nije dostavljena potpuna dokumentacija.

TREBATE SAVJET O RADU UDRUŽENJA?

SMART Resursni centar odgovara na Vaša pitanja o pravnom i finansijskom poslovanju, implementaciji projekata, odnosima s javnošću, preduzetničkim i ekonomskom aktivnostima.

Pitanje pošaljite na smart.rc@cpcd.ba

Da vidite pune odgovore morate biti član Resursnog Centra i prjavljeni sa svojim nalogom.

Postavite pitanje