Pitanje

Kada i kako se formira komisija za nabavke?


Komisija za nabavke se formira prilikom provođenja sljedećih procedura nabavke:

 • otvoreni postupak,
 • konkurentski zahtjev i
 • nabavka preko 50.000,00 KM.

Komisija za nabavke se sastoji od četiri člana od čega su tri člana sa pravom glasa, dok je četvrti član sekretar, koji nema pravo glasa.

Identitet članova komisije je povjerljiv podatak.

 1. Komisija za nabavke po proceduri otvorenog postupka i konkurentskog zahtjeva

Evaluaciju nabavki po osnovu otvorenog postupka i konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda vrši komisija, čiji sastav uslovljava vrsta nabavke, u zavisnosti da li se vrše opšte ili projektne nabavke.

 • Opšte nabavke

Kada su u pitanju opšte nabavke, sekretar je stalna funkcija i obavlja je Office Manager, a članovi komisije mogu biti direktor/ica i dva člana koji se imenuju iz reda zaposlenih, koji imaju odgovarajuće stručno znanje iz oblasti koja je predmet nabavke.

 • Projektne nabavke

Kada su u pitanju projektne nabavke, sekretar i članovi komisije imenuju se iz reda projektnog osoblja za svaku pojedinačnu nabavku.Komisiju za projektne nabavke mogu da čine: menadžer projekta, finansijski menadžer, projektni asistent koji vrše ocjenjivanje ponuda i sekretar, koji nema pravo glasa.

 • Komisija za nabavke preko 50.000,00 KM

Sastav komisije za ovu proceduru nabavke imenuje direktor/ica, bilo da se radi o projektnim ili opštim nabavkama. Ukoliko se radi o nabavkama za koje je potrebna posebna ekspertiza, direktor/ica može angažovati vanjskog člana komisije.

 • Zamjenski članovi komisija

Ukoliko iz objektivnih razloga predviđeni član komisije nije u mogućnosti prisustvovati evaluaciji ponuda, imenuje  se zamjenski član za postupak evaluacije, kako bi se spriječila moguća kašnjenja u slučaju nepredviđenih odsutnosti.

Zamjenskog člana za nabavke u okviru projektne aktivnosti imenuje menadžer projekta, a za opšte nabavke direktor/ica.

 1. Odgovornost članova komisije

 

Članovi komisije sa pravom glasa imaju kolektivnu odgovornost za odluke koje je donijela komisija.

Komisije za nabavke obavljaju sljedeće poslove:

-utvrđuju broj prispjelih ponuda;

- otvaraju prispjele ponude po redoslijedu primanja;

- vrše analizu i ocjenu ponuda u pismenom obliku;

- daju prijedlog za dalje postupanje u slučaju neodgovarajućih ili nepostojećih ponuda.

 

Zapisnik sa sastanka komisije vodi Sekretar i on sadrži sljedeće podatke:

 

 • opis nabavke i vremenski raspored aktivnosti za nabavku;
 • sastav komisije;
 • zapisnik o pristiglim ponuđačima, procesu otvaranja ponuda i verifikaciji ponuđača;
 • evaluaciju pristiglih ponuda;
 • zaključak;
 • registar primljenih ponuda;
 • potpise članova komisije

Članovi komisije ne smiju ni pod kojim uslovom otkrivati povjerljive informacije bilo kojem licu, koje nije zvanično uključeno u postupak nabavke. Povjerljivim podacima mogu se smatrati: iskazane cijene, usklađenost tehničke specifikacije, potvrde i uvjerenja, kojim ponuđači dokazuju kvalificiranost za podnošenje ponude.

Komisija ocjenjuje ponude na osnovu tehničkog kvaliteta/opisa intelektualne usluge i cijene. Kriteriji koji su dati u Zahtjevu za dostavljanje ponude će biti vodič za ocjenjivanje ponuda.

U najvećem broju slučajeva taj kriterij je najbolja vrijednost za najbolji kvalitet, što ne znači automatski i najnižu cijenu, s tim da je svakako potrebno u Zapisniku sa evaluacije ponuda obrazložiti razloge za odabir.

U slučaju nabavki preko 50.000,00 KM, ekonomski najpovoljnija ponuda zasnovana na omjeru cijene i kvaliteta, određuje se analizirajući tehnički kvalitet/opis intelektualne usluge i cijene u odnosu 60:40. Maksimalan broj bodova koji jedan ponuđač može dobiti je 100.

To se izračunava množeći:

- broj bodova tehničke ponude/opis intelektualne usluge sa 0,60

- broj bodova finansijske ponude sa 0,40.

Napomena: Svi savjeti su isključivo informativne prirode. SMART Resursni centar CPCD ne snosi posljedice za eventualne odluke korisnika/ca koje bi slijedile iz upotrebe savjeta izloženih na našoj web stranici i drugim kanalima komuniciranja.

TREBATE SAVJET O RADU UDRUŽENJA?

SMART Resursni centar odgovara na Vaša pitanja o pravnom i finansijskom poslovanju, implementaciji projekata, odnosima s javnošću, preduzetničkim i ekonomskom aktivnostima.

Pitanje pošaljite na smart.rc@cpcd.ba

Da vidite pune odgovore morate biti član Resursnog Centra i prjavljeni sa svojim nalogom.

Postavite pitanje