Pitanje

Šta je potrebno priložiti zahtjevu za prijavu upisa promjena?


To će ovisiti o tome o kojoj se promjeni radi.

U svakom slučaju potrebno priložiti odluku o promjeni koju je donijelo nadležno tijelo (npr. odluka skupštine). Uz odluku se može priložiti i zapisnik. Npr. ako je predmet promjene statut, potrebno je priložiti novi statut ili njegove izmjene i dopune (u 2 primjerka), a ako je predmet promjene osoba ovlaštena za zastupanje, potrebno je priložiti kopiju lične karte osobe ovlaštene za zastupanje.

TREBATE SAVJET O RADU UDRUŽENJA?

SMART Resursni centar odgovara na Vaša pitanja o pravnom i finansijskom poslovanju, implementaciji projekata, odnosima s javnošću, preduzetničkim i ekonomskom aktivnostima.

Pitanje pošaljite na smart.rc@cpcd.ba

Da vidite pune odgovore morate biti član Resursnog Centra i prjavljeni sa svojim nalogom.

Postavite pitanje