četvrtak, 07. februar 2019.

Poziv za prijavu prijedloga projekata nevladinih i neprofitnih organizacija humanitarnog karaktera


Iz sredstava Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo u 2019. godini

J A V N I   P O Z I V

za prijavu prijedloga projekata nevladinih i neprofitnih organizacija humanitarnog karaktera koji će se finansirati sredstvima iz Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo u 2019. godini

 

Pozivaju se nevladine i neprofitne organizacije humanitarnog karaktera koje djeluju na području Općine Novi Grad Sarajevo (u daljem tekstu: Općina) da podnesu prijedloge projekata koji će se finansirati i sufinansirati sredstvima iz Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo u 2019. godini za sljedeće prioritetne oblasti djelovanja:

 1. Socijalna inkluzija za osobe treće životne dobi kroz realizaciju edukativnih i rekreativnih programa

 2. Briga o starim i iznemoglim

 3. Briga o osobama koje zbog fizičkog ili drugog hendikepa nisu u stanju same brinuti o sebi

 4. Socijalno uključivanje osoba sa posebnim potrebama i invaliditetom

 5. Briga o djeci bez jednog ili oba roditelja

B/. Uslovi

Nevladine i neprofitne organizacije koje apliciraju projekte moraju zadovoljiti sljedeće uslove:

 1. da su osnovane i registrovane u Bosni i Hercegovini, dokaz:

- original ili ovjerena kopija rješenja o registraciji   i      

- original ili ovjerena kopija izvoda iz registra ne stariji od 30 dana;

 1. da su vođene od strane državljanja Bosne i Hercegovine, dokaz:

- original ili ovjerena kopija uvjerenja o državljanstvu ovlaštene osobe u organizaciji;

 1. da svoje aktivnosti razvijaju na području Općine te da su projekti namijenjeni građanima Općine, dokaz:

- opisni izvještaj o radu za prethodnu godinu ili program rada za 2019. godinu za novoosnovane organizacije i organizacije koje prvi put apliciraju na javni poziv;

 1. da se projekti odnose na oblasti opisane pod stavom A javnog poziva, da su u skladu sa misijom organizacije i da su namjenjeni stanovnicima Općine, dokaz;

- prijedlog projekta izrađen u predviđenoj formi sa svim predviđenim anexima i statut organizacije;

 1. da nemaju neizmirenih poreskih obaveza, dokaz:

- uvjerenje poreske uprave ne starije od 30 dana (original ili ovjerena kopija);

 1. završni finansijski izvještaj za 2018. godinu, dokaz:

- Bilans stanja i bilans uspjeha;

 1. da ne obavljaju bilo kakvu aktivnost u ime političke partije te da nisu ogranak bilo koje političke partije, dokaz:

- ovjerena izjava data od strane ovlaštene osobe u organizaciji,

 1. da su organizacije čiji su projekti finansirani od strane Općine po prethodnom javnom pozivu ispunile obavezu podnošenja izvještaja o utrošku sredstava uz finansijsku dokumentaciju kao i opisni izvještaj, dokaz: službena provjera.

Pored naprijed navedenih uslova, nevladine i neprofitne organizacije koje apliciraju projekte moraju dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

 1. uvjerenje o identifikacijskom broju (original ili ovjerena kopija)

 2. CV članova udruženja i osoba angažovanih na realizaciji projekta

 3. ukoliko postoje partneri, priložiti popunjene i potpisane izjave o partnerstvu

 4. statuti partnerskih organizacija (original ili ovjerena kopija)

 5. forma "Administrativni podaci o podnositelju prijedloga " popunjena, potpisana, ovjerena i priložena

 6. finansijska identifikaciona forma organizacije podnositelja prijedloga popunjena, potpisana, ovjerena

 7. izjava o podobnosti popunjena, potpisana, ovjerena

Svi dokumenti moraju biti priloženi u po jednom primjerku u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Administrativni troškovi i troškovi osoblja u budžetu Projekta ne smiju prelaziti 15% od ukupnog iznosa budžeta projekta.

C/. Kriteriji

Vrednovanje apliciranih projekata vrši se na osnovu sljedećih kriterija:

 • Finansijski i organizacioni kapacitet aplikanta,

 • Relevantnost, kvalitet i usklađenost projekta sa javnim pozivom i ciljevima definiranim strateškim dokumentima,

 • Metodologija pripreme i provođenja projekta,

 • Održivost i kontinuiranost projekta,

 • Budžet i racionalnost troškova projekta.

D/. Finansiranje projekata nevladinih i neprofitnih organizacija humanitarnog karaktera po ovom Javnom pozivu vrši se sredstvima iz Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM.

Aplicirani projekti koji budu ocijenjeni sa preko 50 bodova ući će u selekciju za finansiranje i sufinansiranje.

Finansirati/sufinansirati će se troškovi realizacije projekta u iznosu od 1.000,00 do 12.000,00 KM.

Projekti čiji su zahtjevani budžeti preko 10.000,00 KM trebaju dobiti preko 75 bodova u procesu evaulacije da bi bili uzeti u razmatranje za finansiranje.

Za odobrene projekte finansiraju se aktivnosti koje će se implementirati do kraja 2019. godine.

E/. Dokumentacija za prijedlog projekta, aplikacioni obrazac i uputstvo za apliciranje mogu se preuzeti putem zvanične Webstranice općine: www.novigradsarajevo.ba – padajući meni Aktuelnosti - Javni pozivi ili u kancelariji Općine broj 413/IV.

Prijedlozi projekata sa pratećom dokumentacijom mogu se podnijeti u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva u sredstvima informisanja u zatvorenoj koverti u jednom primjerku, putem protokola Općine Novi Grad Sarajevo svakim radnim danom od 8 do 18 sati ili poštom preporučeno na adresu:

Općina Novi Grad Sarajevo

Služba za obrazovanje, kulturu i sport

Bulevar Meše Selimovića br. 97

sa naznakom „ZA JAVNI POZIV – Projekti NVO-a humanitarnog karaktera“ - NE OTVARAJ

Nepotpune i neblagovremene aplikacije neće se razmatrati.

Dokumenta se ne vraćaju.

Općina ne snosi troškove apliciranja projekata nevladinih organizacija u slučaju poništenja Javnog poziva.

F/. Vrednovanje projekata i donošenje odluke o odobravanju sredstava za finansiranje obavit će se u skladu sa članom 11. i članom 12. Odluke o finansiranju i sufinansiranju projekata nevladinih i neprofitnih organizacija koje djeluju na području Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 22/17) i Pravilnikom za vrednovanje prijedloga projekata  nevladinih i neprofitnih organizacija koje djeluju na području Općine Novi Grad Sarajevo.

O rezultatima odlučivanja po podnesenim aplikacijama učesnici će biti obavješteni pisanim putem, nakon čega će se zaključiti ugovori sa organizacijama čiji su projekti odobreni za finansiranje i sufinansiranje.

Kontakt osobe:

Ilvana Grahić,

 telefon broj: 033 291 134

e-mail: ilvanagrahic@novigradsarajevo.ba

Jasmina Kavazović

telefon broj: 033 291 270,

e-mail: jasminakavazovic@novigradsarajevo.ba;

kancelarija broj 413 – četvrti sprat.

DOKUMENTI ZA PRIJAVU:

 1. Uputsvo NVO

 2. Lista za provjeru

 3. Projektni prijedlog

 4. Aneks 2 Logicki okvir rada

 5. Aneks 3 Plan aktivnosti i promocije

 6. Aneks 5 Administrativni podaci o aplikantu

 7. Aneks 6 Finansijska identifikaciona forma

 8. Aneks 7 Izjava o podobnosti

 9. Pregled budzeta i plan potrosnje

Peuzeto sa: www.novigradsarajevo.ba