srijeda, 3. maj 2017.

Podrška za istraživačke priče “Izvještavanje u kriznim situacijama”


U periodu od juna do septembra 2017. godine, Mreža za profesionalizaciju medija (SEENPM) i Mediacentar Sarajevo (MCS) će podržati novinare i novinarke iz regije organizacijom treninga o izvještavanju u kriznim situacijama i produkciji istraživačke priče. U sklopu programa biće dodijeljena i pojedinačna finansijska podrška za produkciju priče čija će tema biti vezana za kriznu situaciju.

U kontekstu ovog projekta, krizna situacija uključuje kontroverze i/ili žestoka neslaganja među važnim društvenim akterima, gdje se prvenstveno misli na vladajuće političke strukture kao jedan od glavnih subjekata u novinarskoj priči. Želimo potcrtati važnost i odgovornost medija kao jedan od ključnih faktora za demokratsku javnu debatu koji može uticati na ishod krize. Primjeri kriznih situacija su protesti građana, politička kriza, veliki korupcijski skandali i slično. Kao kriznu situaciju možemo posmatrati onu koju generišu vladajuće strukture ili onu koju stvara opozicija, a međunarodna pitanja, stavljena u nacionalni kontekst, poput izbjegličke krize, terorizma ili prirodnih nepogoda, a koju prate kontroverze i nadmetanja u kojima vlasti imaju važnu ulogu, također mogu biti predmet analize.

SEENPM i MCS vas pozivaju da se prijavite za program:
Izvještavanje u kriznim situacijama

Ko može aplicirati?

Aplikaciju za program „Izvještavanje o kriznim situacijama“ mogu podnijeti novinari i novinarke iz BiH, Srbije, Crne Gore, Kosova, Albanije i Makedonije.

Program podrške 

Pojedinačna podrška se dodjeljuje za produkciju jedne priče koja za cilj ima razbiti dezinformacije u kriznim situacijama i prekinuti takve trendove, te u javnosti potaknuti potrebu za vjerodostojnim i angažovanim novinarstvom u demokratskom okruženju. U fokusu programa su neistražene ili nedovoljno istražene teme. U sklopu programa planiramo podržati produkciju ukupno 18 priča (18 novinara iz šest zemalja).

Format istraživačkih radova

Osnovni tekst istraživačkih priča pratiće foto i/ili video sadržaji, te vizualizirani podaci kako bi priče bile prilagođene objavljivanju na različitim platformama.

Rokovi za realizaciju istraživačkih priča su: 

– Prvi draft: 13. august 2017. godine

– Drugi draft: 31. august 2017. godine

– Finalni rok za objavljivanje: 15. septembar 2017. godine

Priče će biti objavljene u medijima u kojima učesnici rade, i drugim medijima, u šest zemalja.

Obaveze učesnika programa:

– Trening – 6 – 8. juni 2017. godine, Albanski medijski institut, Tirana

Uspješni aplikanti obavezni su prisustvovati treningu koji će se održati od 6. do 8. juna u Tirani. Prilikom tog skupa bit će dogovorena detaljna metodologija i dinamika rada za svaki pojedinačni istraživački projekt i uspostavljena radna procedura. Trening je na engleskom jeziku.

– Saradnja sa uredničkim timom (12. juni – 12. septembar)

Autori i autorke su obavezni sarađivati sa uredničkim timom programa. Minimum saradnje podrazumijeva tri konsultacije u različitim fazama istraživačkog procesa. Tek nakon što urednički tim i autor postignu saglasnost o finalnoj verziji, priča se objavljuje. Urednički tim će biti na raspolagnju autorima tokom trajanja programa. Tekstovi će biti napisani na maternjem jeziku novinara.

Kako i kada aplicirati:

Najkasnije do 8. maja 2017. godine pošaljite nam:

1. CV (molimo obavezno navedite kurseve i obuke koje ste pohađali a tiču se istraživačkog novinarstva)

2. Aplikaciju u kojoj ćete navesti:

– Prijedlog teme koju želite istražiti – problem, pitanje na koje svojim istraživanjem tražite odgovor, zašto je tema relevantna, max. 200 riječi. (Naglašavamo da je fokus projekta na neistraženim ili nedovoljno istraženim temama)

– Kratak opis metodologije (podaci koje ćete istražiti, osobe koje ćete intervjuisati, izvori koje ćete konsultovati (max. 200 riječi)

– Package – formati u kojima namjeravate producirati priču (tekst, foto, video, vizualizacije podataka)

– Ukoliko imate mogućnost da obezbijedite dodatno objavljivanje/emitovanje priče, molimo vas navedite u kojim medijima.

Aplikaciju pošaljite putem maila kontakt@media.ba, pod nazivom:

„Aplikacija za program ‘Izvještavanje o kriznim situacijama“

Aplikanti će biti obaviješteni o statusu aplikacije najkasnije do 12. maja 2017. godine.

Info:  http://bit.ly/2p5vYvt