srijeda, 26. decembar 2018.

Općina Jajce | Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za izradu Revizije Strategije


Općina Jajce je nakon potpisivanja Protokola o suradnji između Općine Jajce i Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) pristupila izradi Revidirane Strategije integrisanog razvoja Općine Jajce za period 2019-2024. godine. Navedeni dokument je ključni strateško-planski dokument Općine Jajce, koji treba da podstiče bududi rast i razvoj zajednice. Revizija Strategije razvoja predstavlja putokaz za sveukupni razvoj opdine Jajce, a obuhvata društvenu i ekonomsku sferu, ali i aspekt zaštite i unapređenja životne sredine, uz poštivanje prostornog aspekta. ILDP je zajednički projekt Vlade Švicarske i UNDP-a u Bosni i Hercegovini koji de sa dostavljanjem prijedloga projekata obuhvatiti realne potrebe svih kategorija stanovništva.

Javni poziv sa pratećim dokumentima preuzimite:

JAVNI POZIV

PROJEKTNI KONCEPT

PROJEKTNI KONCEPT - PRIMJER

OKVIRNI SEKTORSKI CILJEVI

Preuzeto sa: www.opcina-jajce.ba