utorak, 25. april 2017.

Javni poziv za odabir OCD u okviru projekta "Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“


ЈАVNI POZIV za odabir projekata Organizacija Civilnog Društva u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica (MZ) u Bosni i Hercegovini (BiH)“
Procurement Process : Other
Office : UNDP Office - BOSNIA AND HERZEGOVINA
Deadline : 15-May-17
Posted on : 24-Apr-17
Development Area : OTHER  
Reference Number : 37202
Link to Atlas Project :
00080522 - Municipal Economic and Environmental Governance
Documents :
Javni poziv - OCD aplikacije_tekst oglasa_new
Smjernice za aplikante_Final
Prilog 1
Prilog 2
Prilog 3
Prilog 4
Prilog 5
Prilog 6
Prilog 7
Prilog 9
Prilog 10
Overview :

Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata putem Fonda za lokalne inicijative je jedna od aktivnosti u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ (2015 – 2019), koji predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i Vlade Švedske, a sprovodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH. Cilj projekta je povećanje demokratskog i direktnog učešća građana  Bosne I Hercegovine u lokalnoj upravi, jačanje odgovornosti općinskih vlasti i poboljšanje infrastrukture i usluga na nivou mjesnih zajednica. U okviru Projektnog Fonda za loklane inicijative su predviđena sredstva koja su namjenjena za finansijsku podršku projektima  predloženim od strane Organizacija civilnog društva, a koji su u skladu sa prioritetima definisanim na forumima građana u njihovim Mjesnim Zajdnicama- MZ u partnerskim Jedniciama Lokalne Samouprave - JLS .

Ispunjeni set dokumenata za projekat sa svom zahtjevanom dokumentacijom se mora dostaviti u 3 primjerka u štampanom obliku (dodatna dokumentacija se podnosi u jednom primjerku) i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Aplikacija za Javni poziv u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“, preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08:00 do 17:00 sati, na adresu:

UN House

Projekat Jačanja uloge mjesnih zajednica u BiH

Zmaja od Bosne bb

 

71000 Sarajevo

sa naznakom: Ne otvarati – po Јavnom pozivu u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica  u Bosni i Hercegovini“.

Rok za predaju projekata je 15. maj 2017. godine do 17:00 sati. Aplikacije koje budu pristigle poslije navedenog roka neće biti razmatrane.

Info: http://bit.ly/2q0DVq4