srijeda, 06. februar 2019.

Javni poziv za finansiranje projekata OCD sredstvima budžeta Opštine Rudo za 2019. godinu.


Javni poziv za finansiranje projekata nevladinih organizacija/organizacija civilnog društva sredstvima budžeta Opštine Rudo za 2019. godinu.

Opština Rudo poziva sve organizacije civilnog društva (OCD) / nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima opštine Rudo iz sljedećih prioritetnih oblasti:

KVALITETNIJE I PRISTUPAČNIJE OBRAZOVANJE

1.1. Neformalno obrazovanje djece predškolskog i školskog uzrasta

1.2. Edukacija mladih o preduzetništvu i razvijanje programa samozapošljavanja

OSIGURANJE BOLJIH USLOVA ZA ŽIVOT OSOBA U STANJU SOCIJALNE POTREBE

2.1. Unapređenje kvaliteta života građana u stanju socijalne potrebe

2.2. Pomoć penzionerima sa primanjima ispod minimuma

2.3. Podrška osobama sa poteškoćama u razvoju

2.4. Pomoć i podrška osobama sa višečlanim porodicama

2.5. Unapređenje položaja povratničke populacije na prostoru opštine Rudo

RAZVOJ KULTURE I SPORTA

3.1. Razvoj novih sportskih sadržaja

3.2. Opremanje i jačanje kapaciteta sportskih organizacija i društava

3.3. Stvaranje uslova za omasovljavanje sporta

3.4. Podrška kulturnim manifestacijama

3.5. Razvoj novih kulturnih sadržaja

RAZVOJ POLJOPRIVREDE

4.1. Razvoj kapaciteta poljoprivrednih udruženja

4.2. Podrška razvoju pčelarstva

RAZVOJ TURIZMA

5.1. Razvoj turističkih sadržaja

5.2. Izgradnja kapaciteta za razvoj turizma

5.3. Zaštita životne sredine u funkciji razvoja turizma

5.4. Promocija turističkih potencijala

PODSTICANJE ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA

6.1. Razvoj preduzetništva i promocija potencijala u oblasti preduzetništva

6.2. Podrška ženskom i omladinskom preduzetništvu

6.3. Podrška razvoju tradicionalnih i tipičnih proizvoda i ruralnog preduzetništva

Sredstva za odobrene projekte će iznositi od 1.500 KM do 20.000 KM (Konvertibilnih maraka).

Opština zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadate kriterijume.

Odabrani projekti treba da traju najmanje 3 mjeseca i moraju biti realizovani do: 31.12.2019. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovima, za sve formalno registrovane OCD-e i NVO-e (udruženja ili fondacije), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. Sve zainteresovane nevladine organizacije (NVO)/organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za aplikaciju i kriterijumima za finansiranje projekata mogu da pronađu u smjernicama za podnosioce projekta u okviru javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za opštinu Rudo može se preuzeti od 18.01.2019, na zvaničnoj veb stranici opštine Rudo: www.opstinarudo.com, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na: czastita@opstinarudo.com, ili lično preuzimanjem u kancelariji broj: 3, ĐDD Mihailovića br. 41, 73260 Rudo.

Pitanja u vezi s javnim pozivom mogu se postaviti do 05.02.2019. slanjem upita na czastita@opstinarudo.com, sa naznakom „Za Javni poziv“. Odgovori na upite biće dostavljeni u pisanoj formi unutar 3 radna dana od prijema upita. Odgovori na upite će zbog transparentnosti biti proslijeđeni svim potencijalnim podnosiocima prijedloga ili javno objavljeni na opštinskoj internet stranici.

Informativni sastanak u vezi sa pozivom sa potencijalnim aplikantima, „otvoreni dan“ će se održati u maloj sali Doma kulture  u ponedeljak 28. januara 2019. godine sa početkom u 11.00 časova.  Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijumima i sl.

PREDAJA APLIKACIJA:

Elektronski ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom dokumentacijom koja je navedena u smjernicama poziva) mora se dostavi u jednom (1) primjerku u štampanoj formi i u jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB), u zatvorenoj koverti, preporučenom poštom ili lično, tokom radnih dana (ponedjeljak-petak), u periodu od 08:00 do 15:00 časova, na sljedeću adresu:

Opština Rudo,

D DD Mihailovića br. 41, 73260 Rudo,

sa naznakom „Prijava na Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta opštine Rudo neprofitnim organizacijama“

- NE OTVARAJ -

Vanjska strana koverte mora da sadrži naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu podnosioca projekta, puni naziv projekta.

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a krajnji rok za predaju aplikacije je 18.02.2019. u 13:00 časova. Dokumentacija dostavljena nakon  navedenog roka biće razmatrana jedino u slučaju da poštanski pečat ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Svi podnosioci koji su predali prijedloge projekata biće pismeno obaviješteni o odluci u vezi s njihovim prijedlogom projekta, u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na Internet stranici opštine Rudo, kao i na oglasnoj ploči opštine.

Javni poziv

Smjernice za podnosioca prijedloga

Prilog 1 Obrazac projektnog prijedloga

Prilo 2 Pregled budžeta

Prilog 3 Matrica logičkog okvira

Prilog 4 Plan aktivnosti i promocije

Prilog 5 Administrativni podaci o podnosiocu prijedloga – srpski jezik

Prilog 6 Finansijski identifikacioni formular – srpski jezik

Prilog 7 Izjava o podobnosti – srpski jezik

Prilog 8 Lista za provjeru – srpski jezik

Preuzeto sa: www.opstinarudo.com