petak, 12. juli 2019.

Save the Children - Oglas za posao


Cilj ove aktivnosti je pružiti osnove za proširenje usluga djeci u zajednici kako bi se spriječilo napuštanje škole/obrazovanja

Uslovi angažmana za konsultanta/icu
za razvijanje Smjernica za uspostavljanje servisa/usluga djeci u zajednici
za adekvatno djelovanje u situacijama napuštanja škole/obrazovanja

Naziv projekta: BRIGHT4ALL  – Osnovno pravo na obrazovanje za Svu djecu u Bosni i Hercegovini(eng. BRIGHT4ALL – Basic RIGHT to Education for ALL Children in Bosnia-Herzegovina)

Projekat finansira Evropska unija – Evropski instrument za demokraciju i ljudska prava 

UVOD

Save the Children je vodeća neovisna organizacija za djecu u svijetu. Vizija Save the Children je svijet u kojem svako dijete ima pravo na preživljavanje, zaštitu, razvoj i učešće. Misija Save the Children je da podstiče nove pomake u načinu na koji svijet tretira djecu i postići izravnu i trajnu promjenu u njihovim životima. 

Imajući u vidu potrebe i prava djece, kao i situaciju u regiji, Save the Children i njene partnerske organizacije rade zajedno na poboljšanju situacije za djecu u sljedećim oblastima: upravljanje pravima djece, pravo na obrazovanje, prava na zaštitu od nasilja, izrabljivanja i zanemarivanja i prava djece u vanrednim situacijama. U rješavanju najosjetljivijeg pitanja koje najviše pogađa djecu, posebno djecu iz ranjivih i marginaliziranih grupa, mi svoje aktivnosti provodimo u suradnji sa 25 partnera – organizacijama civilnog društva, vladinim institucijama i dječjim grupama, od lokalnog do državnog nivoa.

 Save the Children na sjeverozapadnom Balkanu (SCiNWB), sa sjedištem u Sarajevu, Bosna i Hercegovina (BiH) provodi svoje aktivnosti u tri zemlje: BiH, Srbija i Crna Gora i podržava realizaciju regionalnih inicijativa na području jugoistočne Europe.

OBRAZLOŽENJE

Sva djeca i adolescenti u B-H, imaju pravo na kvalitetno i dostupno obrazovanje. Trenutni  obrazovni sistem u B-H je visoko politiziran, a karakteriziraju ga diskriminacija i pad kvalitete u obrazovanju. Obrazovna politika proizilazi iz fragmentiranog i složenog  sistema koji djeluje pod posebnim nadležnostima, i što je još važnije u ograničenim ovlastima . Uz podršku Save the Children, u posljednjem periodu je došlo do nekih poboljšanja u rješavanju pitanja obrazovanja od strane nadležnih tijela u njihovim područjima stručnosti, a primjetan je i značajan interes nekih od njih da poduzmu značajnije reformske procese za poboljšanje kvalitete obrazovanja, s ciljem univerzalnog obuhvata školovanjem. Unatoč svim tim naporima, još uvijek postoje djeca koja su ili izostavljena iz obrazovnog sustava ili odustaju od školovanja u ranoj dobi, bez završenog osnovnog, obveznog obrazovanja. 

Neki od problema s kojima se obrazovanje u B-H suočava su visok nivo napuštanja školovanja, prvenstveno ranjivih skupina djece, porast troškova za formalno i neformalno obrazovanje, nedostatak tačnih i razvrstanih  podataka o napuštanju školovanja i slabe zagovaračke kapacitete organizacija civilnog društva da se uključe u promociju osnovnog prava na obrazovanje za svu djecu. Projekat BRIGHT4ALL se fokusira upravo na ove probleme. Partneri u realizaciji ovog projekta su Save the Children i organizacije civilnog društva: Omladinski centar ‘Vermont’ Brčko i Udruženja ‘Žene sa Une’ Bihać.

Projekat BRIGHT4ALL – Osnovno pravo na obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini adresira  utvrđivanje stope i uzroka ranog napuštanja školovanja u Bosni i Hercegovini, s ciljem sprječavanja ove pojave. Cilj ovog projekta je da se rasvijetli pitanje odustajanja od obrazovanja i pruži kvalitativne i kvantitativne podatke o opsegu ovog problema u pet ciljanih regija , upozori na nedostatak sistemskog pristupa ovom problemu i iniciraju sistemska riješenja za sprečavanje ranog napuštanja školovanja među djecom iz ranjivih skupina (s posebnim fokusom na romsku djecu, djecu s poteškoćama, djecu iz ruralnih područja, itd.), odnosno podsticanje za ostanak sve djece u obrazovnom procesu.

Prevencija napuštanja školovanja/odustajanja od obrazovanja zahtijeva mobilizaciju svih relevantnih aktera, nadležnih pojedinaca i institucija, organizacija civilnog društva, kako bi se na svaki slučaj napuštanja školovanja pokušalo pravovremeno reagirati.

Jedna od aktivnosti u sklopu BRIGHT4ALL projekta je je razvoj smjernica za uspostavljanje usluga/servisa djeci u zajednici kako bi se adekvatno djelovalo u situacijama napuštanja škole/obrazovanja, na temelju naučenih lekcija djelovanja servisa u pilot-zajednicama.

Cilj ove aktivnosti je pružiti osnove za proširenje usluga djeci u zajednici kako bi se spriječilo napuštanje škole/obrazovanja i pokazalo korak po korak što treba učiniti i što treba uzeti u obzir prilikom uspostavljanja takvih usluga.

SVRHA ANGAŽMANA 

Za potrebe BRIGHT4ALL projekta, Save the Children traži konsultanta (koji se prijavljuje individualno ili u ime određene firme ili organizacije, u daljem tekstu: konsultant) sa relevantnim iskustvom za ovu vrstu angažmana –iskustvo u direktnom radu sa predstavnicima organizacija civilnog društva, lokalne zajednice, institucija; poznavanje zakonskog okvira, nadležnosti institucija i mehanizama koordinacije; kao i dobro poznavanje procesa uspostave usluga/servisa za djecu u lokalnoj zajednici.

Svrha angažmana konsultanta/ice je da, u saradnji sa predstavnicima  Save the Children-a i partnerskih organizacija, razvije smjernice za uspostavljanje usluga/servisa djeci u zajednici kako bi se adekvatno djelovalo u situacijama napuštanja škole/obrazovanja.

CILJ ANGAŽMANA 

Specifični ciljevi konsultanta/ice su:

1) Identifikacija i analiza postojećih modela servisa, usluga,  i praksi  koje se ili direktno fokusiraju na ili u svom radu imaju komponentu sprječavanja napuštanja ili djelovanja u slučaju napuštanja osnovnog obrazovanja u BiH i regiji sjeverozapadnog Balkana generalno te u projektnim lokacijama specifično, kao i sličnih modela usluga i, servisa koje je Save the Children razvijao globalno. 

2) Na osnovu prethodno identificiranih  modela dobre prakse, razviti opšte Smjernice  za uspostavljanje usluga/servisa djeci i adolescentima u zajednici kako bi se adekvatno djelovalo u situacijama ranog napuštanja škole (smjernice uključuju preventivno i reaktivno  djelovanje),  sa razrađenim opisom aktivnosti, metodologijom rada i instrumentima za praćenje kvalitete rada. 

3) Prezentacija nacrta Smjernica Save the Childrenu i partnerskim organizacijama i integracija datih komentara i sugestija u finalni dokument

4) Finalizacija dokumenta Smjernica za uspostavljanje usluga/servisa djeci i adolescentima  u zajednici 

METODOLOGIJA RADA

Konsultant/ica će dostaviti tehničku i finansijsku ponudu koja uljučuje opis metodologije rada, kao i detaljan plan djelovanja sa rokovima izvršenja. Premda priroda zadatka podrazumijeva uvid u i analizu dokumentacije kao i prikupljanje podataka sa tri lokacije, od konsultanta/ice se očekuje da predlože vlastitu metodologiju rada i jasan program rada za izvršenje zadatka. Proces će se voditi na osnovu usvojenog radnog kalendara/okvira rada. Tokom angažmana, konsultant/ica će sarađivati sa osobljem Save the Childrena u Sarajevu, a po potrebi i sa osobljem partnerskih organizacija. 

OČEKIVANI ISHODI ANGAŽMANA

 • Razvijen plan rada/djelovanja sa rokovima izvršenja i pripremljena detaljna metodologija rada, na engleskom i B/H/S jeziku.

 • Identifikacija, uvid u, kao i analiza raspoloživih materijala koji se odnose na postojeće modele servisa, usluga i praksi koji se ili direktno fokusiraju na ili u svom radu imaju komponentu sprječavanja napuštanja ili djelovanja u slučaju napuštanja osnovnog obrazovanja u BiH i regiji sjeverozapadnog Balkana generalno te u projektnim lokacijama specifično, kao i sličnih usluga i servisa koje je Save the Children razvijao globalno.

 • Analiza prakse djelovanja usluga i servisa za djecu i adolescente u lokalnoj zajednici, koja treba da obuhvati ukupno tri terenske posjete ciljanim lokacijama: Bihać, Brčko i Bijeljina i uključi razgovore sa predstavnicima partnerskih i drugih organizacija civilnog društva o iskustvima u dosadašnjem radu sa djecom koja napuštaju školovanje ili su u riziku da napuste obrazovanje, te procjene uspješnosti takvih servisa i realnih potreba za njihovu uspostavu na lokalnom nivou.

 • Dostavljanje internog izvještaja Save the Childrenu (10-15 stranica maksimalno) koji predstavlja analizu rezultata prethodnog uvida u dokumentaciju te prikupljanja podataka sa terena,  a koji će biti osnova za izradu Smjernica . 

 • Dokument Smjernice za uspostavljanje usluga/servisa djeci u zajednici za  adekvatno djelovanje u situacijama napuštanja škole,  sa razrađenim opisom aktivnosti, metodologijom rada i instrumentima za praćenje kvalitete rada, na B/H/S jeziku, 40-50 stranica maksimalno, plus prilozi maksimalno 20-30 stranica (format A4, font Arial, veličina slova 11).

 • Završni izvještaj o realizaciji konsultantskog zadatka, na lokalnom i engleskom jeziku (uz propratne dokumente), 10-15 stranica maksimlano, na engleskom i B/H/S jeziku.

TRAŽENA STRUČNOST I ISKUSTVO

Konsultanti trebaju imati minimalno sljedeće kvalifikacije i vještine: 

 • Najmanje univerzitetska diploma na području društvenih ili humanističkih nauka (prednost će imati kandidati sa magistarskim ili doktorskim studijem iz relevantnih oblasti);

 • Najmanje pet godina profesionalnog iskustva u provedbi sličnih zadataka, sa iskustvom u komuniciranju/provođenju zadataka usmjerenih na profesionalce, donosioce odluka, roditelje, organizacije civilnog društva;

 • Potpuno razumijevanje koncepta uspostave servisa/usluga u zajednici za djecu;

 • Višegodišnje iskustvo u razvijanju sličnih dokumenata/programa/vodiča;

 • Dobre komunikacijske vještine i sposobnost komuniciranja detaljnih koncepta na jasan i precizan način, (pismeno i usmeno);

 • Dobre analitičke i kreativne vještine;

 • Odlično poznavanje engleskog i BHS jezika.

PRIJAVLJIVANJE I PROCEDURA PRIPREME PONUDA

Zainteresirani konsultant/i ili firme/organizacije trebaju pripremiti i dostaviti ponudu (uz navedene priloge) na engleskom jeziku kao odgovor na gore navedene specifične zadatke. Ponuda treba uključivati sljedeće:

Paket za individualne konsultante:

1. Dokument sa ponudom (uključujući koncept rada, vremenski okvir kao i finansijsku konstrukciju i ponudu) ;

2. Biografija/CV – konsultant (maksimalno  tri strane) navodeći relevantno iskustvo kao i reference za prethodne angažmane te linkove na dostupne relevantne materijale na kojima je konsultant// bio/li uključen/i.

Detaljne Uslove angažmana i potrebne formulare možete preuzeti ovdje

Paket za firme/organizacije (Popuniti ukoliko se aplicira u ime firme/organizacije):

1. Dokument sa ponudom (uključujući koncept rada, vremenski okvir kao i finansijsku konstrukciju i ponudu);

2. Biografija/CV-evi svakog člana tima (maksimalno tri strane) navodeći relevantno iskustvo kao i reference za prethodne angažmane te linkove na dostupne relevantne materijale na kojima je konsultant// bio/li uključen/i.; 

3. SC-PR-10 – Zahtjev za dostavljanje ponude;

Detaljne Uslove angažmana i potrebne formulare možete preuzeti ovdje

Zainteresirani kandidati trebaju poslati svoje prijave na info.nwbalkans@savethechildren.org najkasnije do 24.7.2019. godine. Samo oni kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani.

Aplikanti mogu tražiti eventualna pojašnjenja putem email adrese aida.ivkovic@savethechildren.org

Više informacija na linku.

I
zvor: savethechildren.net