srijeda, 11. septembar 2019.

Konsultant/ica za sprovođenje eksterne evaluacije Udruženja “Amica Educa“


Kandidati trebaju poslati svoje prijave najkasnije do 17. 09 . 2019. godine do 12:00 sati.

Konsultant/ica za sprovođenje eksterne evaluacije Udruženja “Amica Educa“

Naziv projekta:
Poboljšanje položaja obiteljskog savjetnika amica educe u sustavu socijalne zaštite u okviru na međunarodnog projekta za poboljšanje socijalne službe kroz jačanje ne organizacija u Bosni i Hercegovini.

Donator:
Češka Republika (u okviru razvojne saradnje Češke Republike)

Vrijeme provedbe: 30.09. 2019. – 25.11. 2019. godine

Predviđeni radni angažman: 12 radnih dana

Informacije o Udruženju “Amica Educa“ i projektu: Udruženje “Amica Educa” (u daljem tekstu Amica Educa) je osnovana 1996. godine kao Švicarska nevladina organizacija “Amica Schweiz”, a 1999. godine je registrovana kao lokalna organizacija sa sjedištem u Tuzli, BiH.

Osnovana sa ciljem da pomogne ženama i djeci traumatiziranim u ratu, Amica Educa se, tokom 23 godine rada, razvila u centar za osnaživanje pojedinaca i porodica, obezbijeđujući edukativne i psihosocijalne usluge građanima/kama Tuzle i BiH. Implementirajući aktivnosti na različitim nivoima, Amica Educa unapređuje mentalno i socijalno zdravlje svih članova društva putem prevencije, edukacije, tretmana i aktivno djeluje na poboljšanje položaja žena. Neformalnim obrazovanjem doprinosi prevladavanju nedostataka formalnog obrazovanja, socijalnoj uključenosti marginalizirnih grupa i društvenoj ravnopravnosti.

Djelovanje Amica Educe se ogleda u realiziranju aktivnosti Psihoedukativnog programa, Porodičnog savjetovališta i programa Rodne ravnopravnosti. U okviru projekta „Unapređenje pozicije Porodičnog savjetovališta Amica Educe u sistemu socijalne zaštite u Tuzlanskom kantonu“ Amica Educa, ima za cilj unaprijediti svoju prepoznatljivost kao pružaoca psihosocijalnih usluga u Tuzlanskom kantonu putem promotivnih i zagovaračkih aktivnosti. Jedna od aktivnosti jeste eksterna evaluacija rada Amica Educe koja će osigurati informacije o uticaju i efektima rada Amica Educe u zajednici s fokusom na sistem socijalne zaštite.

Informacije o projektu “Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje nevladinih organizacija u BiH“:
Glavni cilj projekta “Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje nevladinih organizacija u BiH“ jeste profesionalizirati i unaprijediti mandat i ulogu aktera civilnog društva u BiH. Putem podrške organizacijama civilnog društva projekat doprinosi jačanju postojećih socijalnih usluga u BiH i poboljšanju pristupa pravima i ukupnoj socijalnoj uključenosti marginalizirane i ugrožene lokalne populacije.

Projekat podržava izgradnju kapaciteta 7 lokalnih organizacija civilnog društva za pružanje usluga marginaliziranom i ugroženom stanovništvu, kao i za aktivno učešće u kreiranju i implementaciji relevantnih politika.

Projekat traje 3 godine (2018. – 2020. god.) i implementira ga CARE International Balkans u suradnji s CARE Česka Republika.

Očekivani rezultati projekta su:
• Ojačani su organizacioni kapaciteti i upravljačke nadležnosti 7 ciljanih organizacija civilnog društva u BiH;
• Poboljšan kapacitet ciljanih organizacija civilnog društva da pruže relevantne usluge svojim ciljnim grupama na svim nivoima, uključujući i nacionalni nivo;
• Sedam ciljanih organizacija civilnog društva imaju jaču poziciju zagovaranja i poboljšane politike u određenim oblastima njihovog mandata.

Cilj i zadatak evaluacije:
Glavni cilj evaluacije je dobijanje relevantnih informacija o uticaju i efektima rada Amica Educe u zajednici s fokusom na sistem socijalne zaštite.

Evaluacija će uključiti analizu efektivnosti, efikasnosti, održivosti i uticaja rada Amica Educe u zajednici s fokusom na sistem socijalne zaštite.

Evaluacija će se fokusirati na period djelovanja Amica Educe, odnosno na period od 1996. god. do 2019. god.

Rezultati evaluacije će se koristiti kao platforma za utvrđivanje kredibiliteta Amica Educe kao pružaoca psihosocijalnih usluga u zajednici s posebnim osvrtom na sistem socijalne zaštite, te dizajniranje narednih programa/projekata.

Specifični ciljevi evaluacije:
• Utvrditi relevantnost programa Amica Educe za korisnike/ce, te kontekst i promjene u kontekstu u kome se program realizirao;
• Utvrditi efikasnost programa Amica Educe u okviru ciljeva definisanih strategijom organizacije i angažovanog osoblja;
• Utvrditi efektivnost programa Amica Educe na nivou ciljnih grupa i na nivou zajednice;
• Utvrditi uticaj djelovanja Amica Educe u zajednici, odnosno promjene koje se mogu primijetiti u zajednici kao rezultat djelovanja Amica Educe;
• Utvrditi održivost promjena/rezultata djelovanja Amica Educe u zajednici s fokusom na sistem socijalne zaštite;
• Definisati preporuke za budući rad Amica Educe u pogledu održivosti i uticaja na zajednicu, s posebnim fokusom na sistem socijalne zaštite.

Metodologija:
Metodologija će uključiti direktno i indirektno prikupljanje podataka, analiziranje podataka i izvođenje zaključaka i preporuka.

Prikupljanje podataka će se realizirati putem:
• Desk istraživanja koje obuhvata:
o Pregled organizacijske i projektne dokumentacije (izvještaji, strategije, prethodne eksterne i interne evalucije i sl.).
o Pregled zakonske regulative u oblasti socijalne zaštite i mentalnog zdravlja u Tuzlanskom kantonu i prateće dokumentacije vezane za usluge i pružatelje usluga socijalne zaštite i mentalnog zdravlja u Tuzlanskom kantonu (u oblastima relevantnim za djelovanje Amica Educe u zajednici).
• Intervja s pojedincima i/ili fokus grupama (zaposlenici/e, stakeholderi i korisnici/ce) kako bi se dobile relevantne informacije o efektima programa Amica Educe i uticaju na zajednicu.

Izvještaj:
Nacrt izvještaja treba biti dostavljen Amica Educi do 15.11.2019. god. Finalni izvještaj treba biti dostavljen na engleskom i jednom od zvaničnih jezika u BiH do kraja angažmana, odnosno 25.11.2019. god.

Finalni izvještaj treba da sadrži:
• sažetak, ne duži od 4 stranice teksta,
• opis metodologije i korištenih instrumenta,
• analizu rezultata,
• zaključke,
• preporuke.

Uslovi za prijavu:
Prijave na konkurs mogu podnijeti fizička ili pravna lica koja posjeduju znanje i iskustvo potrebno za sprovođenje evaluacije u oblasti društvenih nauka.

Opšti uslovi su:
• stručnost i kvalifikacije (Univerzitetska diploma) u oblasti društvenih nauka,
• iskustvo u sprovođenju eksternih evaluacija/studija uticaja,
• odlično razumijevanje sistema socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini,
• razumijevanje područja zaštite mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini,
• poznavanje rada organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini.
• razumijevanje specifičnosti trenutnog konteksta, izazova i dinamike u političkoj i socijalnoj tranziciji.
• odlično poznavanje engleskoj jezika.

Vrsta ugovora:
Za fizička lica: Ugovor o djelu na temelju zakonske regulative u Bosni i Hercegovini.
Za pravna lica: Ugovor o poslovnoj suradnji. Isplata će se izvršiti u skladu s Ugovorom nakon odobravanja finalnog izvještaja. Isplate će se izvrštiti u skladu s neophodnom dokumentacijom (radne liste, izvještaj, itd.)

Način prijave: Svi zainteresirani kandidati/kinje svoje prijave trebaju poslati na e-mail adresu: info@amicaeduca.ba ili dostaviti u prostorije Udruženja Amica Educa, Klosterska 13, 75000 Tuzla, najkasnije do 17.09.2019. godine u 12:00 sati.

Prijava treba sadržavati:
• CV kandidata/kinje sa detaljnim infomacijama o potrebnim kvalifikacijama, iskustvu i referencama. Pravne osobe također trebaju dostaviti CV osobe koja će raditi na istraživanju.
• Kratki prijedlog metodologije istraživanja s okvirnim prijedlogom budzeta.

Kriteriji i način izbora kandidata/kinja:
Nakon razmatranja prijava Komisija za izbor konsultanta/ice za sprovedbu eksterne evalucije će donijeti Odluku o izboru. Prilikom analize pristiglih prijava, Komisija će uzeti u obzir sljedeće kriterije:
• iskustvo u obavljanju istih ili sličnih poslova,
• reference specifične za obavljanje ove vrste poslova,
• kvalitet predložene metodologije,
• predloženi budžet za obavljanje poslova eksterne evaluacije.

Nakon sprovedene procedure Komisija će dostaviti pismenu obavijest svim kandidatima/kinjama koji su podnijeli prijave.