četvrtak, 8. avgust 2019.

Konkurs Udruženja “Obrazovanje gradi BiH” za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima za šk./ak. 2019/20. godinu


Rok prijave 31.10.2019

KONKURS za dodjelu stipendija studentima koji su u ratu u BiH 1992.-1995. godina izgubili jednog ili oba roditelja, invalidnim, talentovanim i socijalno ugroženim učenicima srednjih škola i studentima u školskoj/akademskoj  2019/2020. godini (u daljem tekstu-korisnici) 

Uslovi za prijavljivanje kandidata na konkurs:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine

- da ima mjesto prebivališta na teritoriji Bosne i Hercegovine

- da redovno pohađa srednju školu/fakultet na teritoriji Bosne i Hercegovine

- da za školovanje ne prima stipendiju ili novčanu naknadu po drugom osnovu

- da ne obnavlja razred ili godinu

- da učestvuje u prikupljanju sredstava za sopstveno i stipendiranje drugih korisnika prodajom 50 primjeraka kalendara Udruženja „Obrazovanje gradi BiH“ za 2020. godinu

- da u školskoj 2019./2020. godini ostvari najmanje 40 sati volonterskog rada u Udruženju „Obrazovanje gradi BiH“, odnosno mjestu prebivališta van Kantona Sarajevo.

Stipendije se dodjeljuju za period od deset mjeseci u školskoj/akademskoj 2019/2020. godini.

- Stipendija za učenike srednjih škola iznosi 80 KM mjesečno.

- Stipendija za studente iznosi 100 KM mjesečno.

Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni priložiti slijedeće dokumente:

 • Uvjerenje o upisu u školu/fakultet u školskoj/akademskoj 2019./2020. godini (original) za učenike srednjih škola i studente na fakultetima

 • Dokaz o uspjehu u prethodnoj školskoj/akademskoj godini:

  – za učenike srednjih škola – svjedočanstvo o završenom razredu

  u školskoj 2018./2019. godini (ovjerena kopija)

  – za studente prve godine studija – svjedočanstvo o završenom 4.

  razredu srednje škole u školskoj 2018./2019. godini (ovjerena kopija)

  – za studente druge i narednih godina – uvjerenje o prosjeku ocjena

  u akademskoj 2018./2019. godini

 • Prijava prebivališta (CIPS – ne starija od 30 dana)

 • Kućna lista (ovjerena u općini)

 • Izjava da kandidat ne prima stipendiju ili novčanu naknadu po drugom osnovu (ovjerena u općini)

 • Za zaposlene roditelje/staratelje platnu listu ili uvjerenje od poslodavca o visini primanja

 • Za nezaposlene roditelje/staratelje potvrdu od Zavoda za zapošljavanje

 • Za roditelje/staratelje penzionere ček od posljednje starosne, invalidske ili porodične penzije (ovjerena kopija)

 • Dokaz o smrti (umrli list) za jednog ili oba roditelja u periodu 1992.-1995. (ovjerena kopija)

 • Dokaz o invalidnosti koju je kandidat stekao u periodu 1992.-1995. godina

 • Za kandidate čije domaćinstvo vodi samohrana majka/otac – uvjerenje od općine

 • Za kandidate pod starateljstvom – rješenje ili uvjerenje od nadležog organa

 • Dokaz o invalidnosti roditelja/staratelja – rješenje ili uvjerenje od nadležog organa

 • Dokaz o statusu člana porodice šehida/poginulog borca – rješenje ili uvjerenje nadležne općinske službe za boračko-invalidsku zaštitu

Kandidati u kategoriji talentovana djeca i mladi, pored prethodno navednih dokaza dužni su priložiti i sljedeće dokaze: 

 • Dokaz o osvojenom prvom mjestu na federalnom i državnom nivou u kategorijama društvenih, tehničkih i predmeta muzička kultura, uz preporuku Prosvjetno-pedagoškog zavoda

 • Dokaz o nadarenosti za pisanje poezije i proze, uz preporuku Društva pisaca BiH

 • Dokaz o osvojenom prvom mjestu na sportskim državnim i međudržavnim takmičenjima, uz preporuku sportskih saveza BiH.

Konkurs, nakon ovjavljivanja na web stranici i facebook profilu Udruženja „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“ ostaje otvoren: 

 • za učenike srednjih škola do 20.09.2019. godine

 • za studente do 11.10.2019. godine.

Izbor kandidata vršit će se komisijski, bodovanjem prema Pravilniku o načinu i uslovima ostvarivanja prava na dodjelu stipendija korisnicima, do 31.10.2019. godine.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uslova konkursa i traženim dokumentima dostaviti putem pošte na adresu: Udruženje „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“, Dobojska 4, 71000 Sarajevo, s naznakom „Prijava na konkurs“ i slovnom oznakom pripadajuće kategorije kandidata:

A (dijete bez roditelja)
B (invalidno dijete)
C (talentovano dijete)
D (dijete u stanju socijalne potrebe)

Prednost prilikom dodjele stipendije za studente prve godine studija ostvarit će kandidati koji ovjernom kopijom svjedočanstava dokazuju odličan uspjeh za sve školske godine tokom školovanja u srednjim školama.

Prijave kandidata iz kategorija B,C i D kod kojih je prosjek primanja po članu domaćinstva 350 KM i više neće se uzimati u razmatranje.

Kao datum slanja prijave i dokumenata Udruženje uzima datum sa otisaka pečata pošte.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane i biće vraćene na adresu aplikanta. 

Obrazac prijave na konkurs za dodjelu stipendija korisnicima u školskoj/akademskoj  2019/2020. godini potražiti na www.ogbh.com.ba.

Prijava: ogbih-prijava-A-B-C-D-sk-ak-2018-2019.pdf

Izvor: Hocu.ba