utorak, 05. februar 2019.

Javni poziv za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa


Pozivaju se lica sa završenim Vll stepenom visoke stručne spreme, četverogodišnjeg studija ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova, koja se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje Lukavac, da apliciraju na Javni poziv za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u 2019. godini.

Kriteriji:

dokaz o zavrsenom Vll stepenu visoke stručne spreme ili visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova

- diploma ili uvjerenje o diplomiranju, uvjerenje o dužini čekanja na evidenciji nezaposlenih osoba nakon sticanja Vll stepena visoke strudne spreme ili visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova

- kopiju lične karte

- CIPS-ovu prijavu prebivališta,

- potpisanu izjavu o uslovima stručnog osposobljavanja,

- potpisanu izjavu da ranije nisu obavili pripravnički ili volonterski rad.

Preuzeto sa: www.opcina.lukavac.ba