petak, 08. februar 2019.

Javni poziv za izbor stručnih osoba za rad u komisiji za tehnički pregled građevina


Općina Bosanska Krupa

Javni poziv za izbor stručnih osoba za rad u komisiji za tehnički pregled građevina

I

Pozivaju se stručne osobe slijedećih struka:
građevinske, arhitektonske, geodetske, elektro, mašinske, saobraćajne, zaštite okoliša, tehnološke, protivpožarne zaštite i zaštite na radu,
zainteresirane za rad u Komisiji za tehnički prijem građevinana području općine Bosanska Krupa, da dostave prijave Općini Bosanska Krupa.

II

U skladu sa odredbama člana 132. stav 2. Zakona o prostornom uređenju i građenju u Komisiju za tehnički pregled građevina mogu biti imenovane stručne osobe koje ispunjavaju slijedeće uslove:
– da su diplomirani inženjeri tražene struke,
– da imaju 5 (pet) godina radnog staža u struci,
– da imaju položen stručni ispit.

III

Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz tačke II. Javnog poziva uz prijavu je potrebno priložiti :
– diplomu o struci,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
– dokaz o radnom stažu u struci,
– uvjerenje o sadašnjem radnom statusu,
– kopija lične karte,
– naziv poslovne banke i broj transakcijskog računa.

Priloženi dokazi moraju biti original ili ovjerene kopije.

IV

Prijave za učešće u radu Komisije za tehnički pregled građevina podnose se putem pisarnice Općine Bosanska Krupa, objekt Jedinstevenog organa uprave u ulici Terzića bb u Bosanskoj Krupi.
Rok za dostavu prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnim novinama.
Neblagovremene i prijave koje ne sadrže dokumentaciju iz tačke III Javnog poziva neće se uzimati u razmatranje.

 

V

Provjeru ispunjavanja uslova iz Javnog poziva, vrši stručna komisija koji imenuje Općinski načelnik shodno odredbama člana 132. stav 12. Zakona o prostornom uređenju i građenju.
Nakon razmatranja prijava i utvrđivanja liste stručnih osoba koje ispunjavaju uslova za rad u komisiji za tehnički pregled građevina, podnosioci prijava bit će pismeno obavješteni.

VI

Detaljne informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti u Općini Bosanska Krupa, putem telefona, svaki radni dan od 8,00 do 15,00 sati na brojeve 037/961-464.

Preuzeto sa: www.opcinabosanskakrupa.ba