petak, 20. septembar 2019.

UNSA: Otvoren konkurs za međunarodnu mobilnost akademskog osoblja na METU 2019/2020


ROK ZA PRIJAVU: Konkurs je objavljen 16.09.2019. godine, a rok za prijavu je do 11.10.2019. godine do 15:00 sati.

U okviru ERASMUS+ programa otvoren je konkurs za međunarodnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

 • Institucija: “Middle East” Tehnički Univerzitet (METU)

 • Država: Turska

 • Erasmus kod: TR ANKARA04

 • Period boravka: akademska 2019/2020. godine.

 

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

 • Akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu:

  • Teaching

Napomena: Mobilnost osoblja u Erasmus+ programu se odnosi na boravak akademskog i nenastavnog osoblja u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu. Vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uslove za mobilnost/finansijsku pomoć u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).

TEMATSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim sporazumom o realizaciji međunarodne mobilnosti i uputama koje smo dobili sa “Middle East” Tehničkog Univerziteta, akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu se mogu prijaviti za mobilnost u okviru ponuđenih studijskih oblasti, odnosno odsjeka datih na linku: https://www.metu.edu.tr/faculties-institutes-schools.

IZNOS STIPENDIJE:

 • OSOBLJE

  • 140,00 EUR x 7 dana

  • putni troškovi do iznosa 275,00 EUR

Napomena:

 • Osiguranje je obavezno za osoblje. Ukoliko vaše domaće (bh.) osiguranje ne uključuje i osiguranje u zemlji u koju putujete (provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu*), potrebno je da isto obezbijedite u nekoj od osiguravajućih kuća koje pokriva tačan period boravka u inostranstvu.

 • Viza: državljanima BiH nije potrebna viza.

 • Aktivnosti oko vize i osiguranja radite TEK NAKON što dobijete potvrdu da ste dobili stipendiju!

* – Domaće (bh.) zdravstveno osiguranje se može primijeniti na nekoliko država Evrope na osnovu sklopljenog sporazuma iz Bosne i Hercegovine i tih zemalja Evrope. Prije nego krenete u rješavanje osiguranja za zemlju u koju idete, provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu da li je ta zemlja uključena u sporazum. Ukoliko jeste, tražite potvrdu u kojoj će jasno biti naglašeno da vaše domaće osiguranje važi u zemlji u koju putujete i za period tokom kojeg ćete boraviti. Ukoliko je nemoguće dobiti potvrdu kojom osiguranje pokriva cijeli period mobilnosti, onda se obratite nekoj od osiguravajućih kuća.

PRIJAVA:

 • Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju kriterije potrebno je da se prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na erasmus@unsa.ba do naznačenog roka za prijavu (ispod).

 • Tražene dokumente dostavljate u PDF formatu.

 • U predmetu emaila (subject) potrebno je nasloviti o čemu se radi: prijava na konkurs za (naziv univerziteta i mobilnost), a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate.

 • Nakon dostavljenog emaila (prijave), u roku od 24h radnog dana biste trebali dobiti potvrdu da je vaš email sa prijavom uredno primljen. Ukoliko ne dobijete ovu poruku, kontaktirajte Službu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu (kontakt podaci ispod).

DOKUMENTI KOJE DOSTAVLJATE: 

(MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE UPUTE OKO PRIPREMANJA I DOSTAVLJANJA TRAŽENE DOKUMENTACIJE!)

 • OSOBLJE:

  • NOMINACIJSKO PISMO

   • Ovdje možete preuzeti elektronsku verziju ovog dokumenta. Kandidat može pripremiti ovaj dokument sa ličnim podacima i podacima o mobilnosti, te elektronski (putem emaila) dostaviti dekanu na potpis (ili prodekanu ukoliko je imenovan posebnom odlukom kao potpisnik dokumenata za mobilnost). Dekan (prodekan) je u obavezi da ovaj dokument stavi na memorandum matične institucije (organizacione jedinice UNSA), isprinta, potpiše i stavi pečat. NAPOMENA: nepotpuni dokument neće biti prihvaćeni. 

  • ŽIVOTOPIS (CV)

  • NACRT UGOVORA O MOBILNOSTI

   • Teaching: Ovdje možete preuzeti elektronsku verziju ovog dokumenta kojeg je pripremio METU: . Dokument ispunjavate u skladu sa dogovorenim/predloženim aktivnostima na univerzitetu domaćinu. Potreban je potpis kandidata i dekana.

Ovo su osnovni dokumenti koji su potrebni za prijavu. U toku i nakon konkursa moguće je da se mogu tražiti dodatni dokumenti koji mogu “poboljšati šanse” za vašu prijavu. Prednost imaju kandidati koji dosad nisu koristili stipendiju ili su sa (pod)organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 16.09.2019. godine, a rok za prijavu je do 11.10.2019. godine do 15:00 sati.

NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na mobilnost:

  • akademskog osoblja Univerzitet au Sarajevu za opciju predavanja (minimalno 8h u toku sedmice),

 • mobilnost se realizuje u zimskom ili ljetnom semestru akademske 2019/2020. godine:

  • METU jesenji semestar: 23. septembar 2019. –  14. januar 2020.

   METU proljetni semestar: 3. februar 2020. – 22. maj 2020.

 • trajanje mobilnosti za osoblje je 7 dana;

 • dostupna je jedna (1) stipendija,

 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila erasmus@unsa.ba – printani dokumenti NISU POTREBNI!

 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;

 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);

 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;

 • provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente: http://www.unsa.ba/istrazivanje-i-saradnja/medunarodna-saradnja/kontakti-medunarodna-saradnja

 • kontakt podaci za više informacija sa partnerskog univerziteta: akkol@metu.edu.tr

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije obratite se prodekanu vaše matične institucije – (pod)organizacione jedinice UNSA.

Više informacija ovdje.