srijeda, 11. septembar 2019.

Erasmus+ konkurs za razmjenu na La Sapienza Univerzitetu u Rimu


Rok za prijavu je 27.09.2019

Posebne napomene: 

Stipendije, koje su objavljene ovdje, namijenjene su SAMO studentima, nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Sarajevu:

  • BA – Bachelor – studenti prvog ciklusa;

  • MA – Master – studenti drugog ciklusa;

  • PhD – Doktorati – studenti trećeg ciklusa;

  • Train – akademsko i administrativno osoblje u svrhu obuke iz oblasti internacionalizacije;

  • Teach – akademsko osoblje u svrhu predavanja (minimalno 8 radnih sati u jednoj sedmici).

Studenti koji su za isti nivo studija imali dva (2) puta stipendiju Evropske komisije (Erasmus Mundus i/ili Erasmus+), ne mogu u okviru tog istog ciklusa studija ponovo koristiti stipendije, niti se tim studentima može izdati nominacijsko pismo za ove stipendije.

Student se može prijaviti na jedan (1) univerzitet. Ukoliko dobijete informaciju da niste dobili stipendiju za koju ste se prijavili, a bude još otvorenih konkursa, možete se opet prijaviti na samo jedan univerzitet (nije više moguće da se prijavljujete na dva ili više univerziteta istovremeno).

Studenti koji su već koristili stipendiju, a imaju pravo da se prijave opet, pored standardne dokumentacije moraju dostaviti dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata iz prethodne mobilnosti.

Mobilnost osoblja odnosi se na boravak akademskog i nenastavnog osoblja u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu. Vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uvjete za mobilnost/finansijsku pomoć u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).

Akademsko i administrativno osoblje nema ograničenje u korištenju mobilnosti, međutim prednost se daje osoblju koje dosad nije koristilo Erasmus+ mobilnost. Preporučuju se dvije mobilnosti u toku akademske godine za osoblje.

Više informacija: La Sapienza Univerzitet u Rimu, ITALIJA | BA, MA, PhD, Teach.

Rok za prijavu: 27.09.2019.