Izrada logičkog okvira


Upravljanje projektnim ciklusom je metodologija kojom se planiraju i provode projekti/programi koji se finansiraju iz različitih fondova EU.

Datum: 26. 11. 2015

Vrijeme: 11:04

Cijena: 120 + PDV KM

Ovim treningom učesnici će steći neophodna znanja i vještine za izradu matrice logičkog okvira, i njegovu primjenu prilikom pisanja projekata. Stečena znanja učesnici će vježbati na konkretnom primjeru.

Upravljanje projektnim ciklusom je metodologija kojom se planiraju i provode projekti/programi koji se finansiraju iz različitih fondova EU. U tom konceptu važnu ulogu ima logička matrica projekta (engl. Logframe - LFA) koja predstavlja metodologiju planiranja, upravljanja i evaluacije projekata i jedan je od osnovnih metodoloških alata planiranja projekata finansiranih iz EU fondova, ali je ujedno i alat za praćenje realizacije i evaluaciju projekta obzirom da sadrži objektivno provjerljive indikatore uspješnosti projekta.

Cilj treninga:

Upoznati polaznike sa izradom logičke matrice ili logičkog okvira.

Logička matrica ili logički okvir predstavlja alat za identificiranje i analizu problema, a potom za definiranje aktivnosti koje su potrebne da bi se ti problemi riješili. Korištenjem strukture matrice logičkog okvira može se testirati dizajn predloženog projekta kako bi se osigurala njegova relevantnost, izvodljivost i održivost. Logički okvir se treba koristiti za pripremu,

provođenje i evaluaciju projekata.

Cilj treninga je da polaznici razumiju značaj i koristi pristupa logičkog okvira projekta, steknu znanje i razumjevanje o procesu izgradnje matrice logičkog okvira za projekat i razumiju ključne probleme u procesu izrade matrice logičkog okvira.

Ovim treningom učesnici će steći neophodna znanja i vještine za izradu matrice logičkog okvira, i njegovu primjenu prilikom pisanja projekata. Stečena znanja učesnici će vježbati na konkretnom primjeru

Metodologija rada:

Trening će biti interaktivan i praktično orijentisani, što će učesnicima omogućiti praktičnu primjenu novostečenih znanja i unapređenje profesionalnog rada i ličnog napretka.

Trenining omogućava aktivno učešće polaznika, te korištenje njihovih postojećih znanja i vještina kao jednog od najvažnijih resursa za usavršavanje. Uz manji dio prezentacije/prenošenja novih teorijskih znanja, trening će se realizovati uz primjenu osnovnih principa i tehnika učenja odraslih kako bi se zadovoljili različiti stilovi učenja.

Zašto biste se odlučili za trening?

Zahvaljujući izuzetno visokom nivou kvaliteta usluga koje nudi, od svog osnivanja 2006. godine pa do danas, RC se etablirao kao jedan od vodećih centara za edukaciju i informisanje udruženja i fondacija, poslovnih subjekata, vladinih organizacija ali i za šire građanstvo iz cijele BiH. Potvrdu za to daju, između ostaloga, i brojni pokazatelji koje pratimo - tako je samo na treninzima RC-a u prošloj godini učestvovalo preko 1.000 učesnika na više od 50 organizovanih edukacija i treninga. Evaluacija kvaliteta naših edukativnih programa pokazuje jako visoki stepen zadovoljstva naših polaznika, a značajan broj njih se prijavljuju i za druge treninge RC-a. Svi naši treninzi su praktični, dinamični i zabavni, sa puno praktičnih primjera.

Kome je namijenjen trening „Izrada logičkog okvira“ ?:

Trening nudi praktična i korisna znanja i vještine menadžerima i službenicima u poslovnom i biznis sektoru, udruženjima i fondacijama; vladinim institucijama; razvojnim agencijama; odgojno-obrazovnim institucijama i svim ostalim zainteresovanim pojedincima i organizacijama.

Mjesto održavanja treninga:

Resursni centar CPCD (Gradačačka bb) u Sarajevu.

Prijava na trening:

Prijave se vrše popunjavanjem online aplikacione forme koja se nalazi na sljedećem linku:

LINK

Kontakt za dodatne informacije:

Resursni centar CPCD

Tel: 033 644 810; 611 798; 611 834 rc@cpcd.ba

DODATNE INFORMACIJE

Po završetku obuke, učesnici dobijaju certifikate o pohađanju treninga.

Cijena treninga uključuje osvježenje tokom treninga i radni materijal.

Predračun se izdaje na osnovu prijave, a dostavlja se putem e-maila. Plaćanje se vrši uplatom na račun, nakon izdavanja predračuna. Originalni račun biće dostavljen na treningu.

Popust od 5% nudimo svima koji se prijave do 18.11.2015. godine.

Na 2 i više prijavljenih učesnika/ca iz iste organizacije/institucije, odobravamo popust od 10%.

Za članice Resursnog centra CPCD-a primjenjuju se uslovi plaćanja prema statusu članstva organizacije u RC-u.