Pisanje biznis/poslovnog plana


Želite li kročiti putem uspješnog biznisa? Želite li unaprijediti sadašnji položaj na tržištu? Znate li što vam je potrebno? Biznis plan je strateški dokument, koji svako preduzeće treba imati. Biznis plan nije vezan isključivo za pokretanje novog biznisa.

Datum: 23. 06. 2017

Vrijeme: 10:00

Cijena: 250 KM

Datum: 23. i 24.06.2017.

Vrijeme: 10:00 – 16:00

Cijena: 250,00 + PDV

Edukator: Almir Paočić, dipl.oec.

Pošaljite prijavu

Glavni cilj seminara je prenijeti znanja i vještine pisanja efikasnog biznis plana. Polaznici će naučiti tehnike generiranja ideja, istraživanja potreba kupaca i implementacije poslovne ideje u efikasan i profitabilan poslovni poduhvat, te naučiti osnove efikasnog finansijskog menadžmenta.

Kreiranje poslovnog plana je prvi korak koji trebate uraditi kada počinjete neki posao, u okviru nove ili već postojeće kompanije. On vam pomaže da realno sagledate prilike i prepreke koje se nalaze u okruženju, saznate ko vam je konkurencija, koje efekte možete očekivati od posla koji želite raditi, te da li će taj posao u određenom vremenu biti finansijski isplativ.

Nakon treninga svi učesnici će imati razrađen vlasiti poslovni/biznis model za svoju poslovnu ideju. Pozivamo vas da odmah krenete u realizaciju svojih ciljeva.

Prvi dan edukacije planirani su sljedeći moduli:

MODUL I – Osnove poduzetništva

Cilj modula: Upoznati polaznike sa postavkama poduzetništva, te terminologijom biznis plana.

MODUL II  –  Marketing biznis plana

Cilj modula: Analiza okoline u kojoj će djelovati poslovni pothvat.

MODUL III – Planiranje proizvodnje i prodaje

Cilj modula: Odrediti proizvode kapacitete za razvoj vlastitog biznisa.

Drugi dan edukacije, planirani su sljedeći moduli:

MODUL IV – Pravni okvir biznisa

Cilj modula: Upoznati polaznike sa osnovni pravnim oblicima biznisa u BiH, te ustanoviti koji pravni oblik je najpogodniji za njihovu poslovnu ideju.

MODUL V – Finansijski okvir biznisa

Cilj modula: Osposobiti polaznike da pravilno planiraju financije vlastitog poslovnog pothvata.

MODUL VI -  Praktična izrada poslovnog/biznis plana

Cilj modula: Osposobiti polaznike da samostalno napišu i analiziraju biznis plan koristeći nova znanja i vještine koje su stekli kroz prethodne module.

Minimalan broj polaznika: 4, max. 16.

„Svi događaji SMART Resursnog centra se fotografišu u promotivne svrhe. Fotografije se objavljuju na web portalu www.civilnodrustvo.ba, te putem naših društvenih mreža.

Ukoliko ne želite da budete na fotografijama molimo da se javite nekom od uposlenika SMART Resursnog centra prije događaja, u suprotnom ćemo smatrati da ste saglasni sa objavom vaših fotografija.“

 

PROGRAM EDUKACIJE

MODUL I – Osnove poduzetništva

Po uspješnom završetku ovog modula osoba je u mogućnosti:

 • Uvidjeti poduzetničke sklonosti.
 • Samostalno generirati poslovne ideje.
 • Opisati poduzetničku ideju.
 • Planirati i postaviti ciljeve, misiju, viziju i strategiju razvoja biznisa.
 • Adekvatno opisati poduzetničku ideju.

MODUL II - Marketing biznis plana

Po uspješnom završetku ovog modula osoba je u mogućnosti:

 • Istražiti tržište na kojem će poslovati, te uočiti svoje šanse i mogućnosti.
 • Odrediti ciljno tržište na kojem će plasirati vlastiti proizvod/uslugu.
 • Samostalno analizirati poslovno okruženje.
 • Kreirati SWOT matricu
 • Izraditi marketing plan, instrument koji je povezan za različite poslovne sfere.
 • Kreirati vlastiti marketing koncept.
 • Samostalno promovirati poslovnu ideju.
 • Procijeniti vlastito tržišno učešće.
 • Samostalno segmentirati tržišne dijelove.

MODUL III – Planiranje proizvodnje i prodaje

Po uspješnom završetku ovog modula osoba je u mogućnosti:

 • Izraditi plan proizvodnje i prodaje.
 • Samostalno planirati proces standardizacije proizvodnje.
 • Izračunati cijenu koštanja proizvoda/usluge.
 • Adekvatno locirati poslovni pothvat.
 • Adekvatno terminirati poslovni pothvat.
 • Planirati nabavku potrebnih sredstava za početak biznisa.

MODUL IV – Pravni okvir biznisa

Po uspješnom završetku ovog modula osoba je u mogućnosti:

 • Spoznati pravne oblike biznisa u BiH.
 • Uspostaviti adekvatan sistem menadžmenta u svom biznisu.
 • Biti lider vlastite kompanije.
 • Upravljati poduzećem/ima i ljudskim resursima.
 • Upoznati se sa osnovnim elementima menadžmenta.

MODUL V – Finansijski okvir biznisa

Po uspješnom završetku ovog modula osoba je u mogućnosti:

 • Samostalno  kreirati početni bilans stanja poduzeća.
 • Prepoznati razliku između osnovnih/stalnih i obrtnih/tekućih sredstava.
 • Samostalno procijeniti vrijednosti investicije.
 • Pripremiti i sprovesti plan nabavke sredstava.
 • Pravilno pripremiti i analizirati projekcije bilansa.
 • Kreirati i tumačiti bilans stanja i bilans uspjeha.
 • Prepoznati i analizirati tačku preloma.
 • Pripremiti plan novčanih tokova (cash flow).
 • Projicirati uspješnost poslovnih pothvata.

MODUL VI -  Praktična izrada poslovnog/biznis plana

Po uspješnom završetku ovog modula osoba je u mogućnosti:

 • Napisati biznis plan.
 • Uočiti moguće greške i nedostatke.

DODATNE INFORMACIJE

Tokom izrade biznis/poslovnog plana, moguće su individualne online konsultacije polaznika s predavačem.

Na 2 i više učesnika iz jedne oragnizacije/firme odobravamo popust.

Organizator zadržava pravo promjene datuma, te otkazivanja edukacije.