Budžetiranje na lokalnom nivou


Sposobnost da se budžet pravilno koncipira je na lokalnoj upravi ali praćenjem budžetskog kalendara otvara se mogućnost uticaja na njegovo kreiranje i finansiranje rješavanja problema koje lokalna uprava ne posmatra kao svoj prioritet.

Datum: 23. 01. 2017

Vrijeme: 09:00

Cijena: 80 KM

Cijena uključuje PDV.

Edukator: Omir Tufo, iskustvo kao pomoćnik načelnika za pitanja mjesnih zajednica, 10 godina vijećnik, i 15 godina trener na pitanjima lokalne uprave i samouprave.

Pošaljite prijavu

Trening „Budžetiranje na lokalnom nivou“ namijenjen je prvenstveno predstavnicima nevladinih organizacija ali i vijećnicima/odbornicima. Cilj ove edukacije da se učesnici upoznaju sa osnovnim principima, strukturom kao i praćenjem i kontrolom budžeta. Veliki problem za građane ali i za predtavnike obje pomenute grupacije je neshvatanje svoje moguće uloge u čitavom procesu budžetiranja ali i same strukture i principa budžeta. Stoga je ovaj trening prilika da se razjasne osnovni pojmovi te da se demistifikuje sam dokument kojim se, kao ključnim instrumentom i javnom politikom, praktično planiraju i rješavaju problemi na lokalnom nivou. Budžetski kalendar pruža mogućnost da se u pravom trenutku reaguje i aktivno uključi u proces budžetiranja a programsko budžetiranje je metodologija kojom se po programskoj klasifikaciji prikazuju ciljevi, očekivani rezultati, aktivnosti i sredstva potrebna za ostvarivanje ciljeva.

Programsko budžetiranje znači uspostavljanje novog načina planiranja i raspodele budžetskih sredstava tako da se uvodi jasna veza između politika vlasti odnosno programa koje sprovodi, ciljeva tih programa i očekivanih rezultata s jedne strane, i sredstava potrebnih za njihovu realizaciju s druge strane. Ključna uloga građana, nevladinih organizacija ali i samih vijećnika/ odbornika jeste da se izbore za one inicijative koje su u procesu budžetiranja plasirali ali koje bez njihovog aktivnog odnosa nemaju  ni minimalnu šansu da budu usvojene.

Ovaj trening će vam omogućiti stjecanje znanja i vještina da budžetiranje za vas ne bude bauk nego efikasan alat u realizaciji planova za rješavanje uočenih i delegiranih problema u lokalnoj zajednici. 

PROGRAM EDUKACIJE

  • Principi budžetiranja, struktura, praćenje izvršenja i kontrola.
  • Uloga građana, civilnog društva i ostalih aktera na lokalnom nivou u procesu budžetiranja.
  • Budžetski kalendar.
  • Programsko budžetiranje.
  • Zagovaranje i lobiranje u cilju usvajanja podnesenih inicijativa.
  • Građanska inicijativa na lokalnom nivou.

DODATNE INFORMACIJE

Ovaj trening će vam omogučiti da djelujete proaktivno u svojoj zajednici, da kvalitetno i odgovorno obavite svoju dužnost i obavezu, ali i da budete ponovo izabrani jer će biti preopoznat vaš kvalitetan rad i doprinos vašoj lokalnoj zajednici.