PDV u projektima međunarodnih donatora


Datum: 18. 04. 2017

Vrijeme: 10:00

Cijena: 60 KM

Vrijeme: 10:00 - 16:00h

Cijena: 60KM +PDV

Edukatorica: Maja Karić, finansijski asistent na projektima sa decenijskim iskustvom u finansijskom izvještavanju. Radila je na poslovima vođenja budžeta i administracije u TACSO projektu, koji je kao dio IPA sredstava, uveo novu praksu u proceduri izuzeća PDV-a.

Pošaljite prijavu

PDV često uzrokuje nejasnoće u finansijskim izvještajima prema međunarodnim donatorima, koje variraju u zavisnosti od davaoca granta.  PDV trošak, ovisno od donatora, može biti dozvoljen ili nedozvoljen. On može, a i ne mora biti uključen u finasijski izvještaj, ili se izuzima već prilikom izdavanja fiskalnog računa.

Trening je namijenjen organizacijama civilnog društva, koje su dobili grantove iz IPA sredstava ili drugih međunarodnih izvora.

Trening iz ove oblasti obrađuje finansijsko administriranje grantova, sa specifičnim uslovima donatora. Dobit ćete iscrpne informacije o PDV procedurama, bilateralnim ugovorima i naučit ćete sve o PDV budžetiranju kroz simulaciju realne situacije.

Imat ćete priliku da prođete kroz sve potrebne korake u procesu povrata/izuzeća ovog poreza, od izdavanja fakture do predaje dokumentacije Upravi za indirektno oporezivanje.

Saznat ćete kako se vrši povrat iz gotovinskih transakcija i kako dobiti fiskalni račun bez PDV-a, šta uraditi u slučajevima kada se obračuna ovaj porez na fiskalnom računu, a nije trebao.

Kroz pojedinačne analize  grupnih zadataka, utvrdit ćete znanje i dobiti odgovore na sva pitanja učesnika.

Nakon treninga učesnici će biti osposobljeni da samostalno vrše povrat/izuzeće PDV-a i da budžetiraju ovaj porez u finansijskim  izvještajima  u skladu sa zahtjevima donatora.

Radit ćemo u multimedijalnoj sali, koja omogućava istovremen angažman svih učesnika. Dobit ćete trening materijale u printanoj i elektronskoj formi, koji se sastoje od prezentacije, bilateralnih ugovora naše države sa međunarodnim agencijama, izvodima iz zakona o fiskalizaciji i sl.

Nakon ovog treninga nećete imati nedoumice da li ste PDV ispravno obračunali.

PROGRAM EDUKACIJE

  1. Predstavljanje učesnika i njihovog dosadašnjeg iskustva sa PDV-om.
  2. Upoznavanje sa pravilima Uprave za indirektno oporezivanje i međunarodnim ugovorima BiH i donatorskih agencija.
  3. PDV obrasci, budžet sa i bez PDV, informacija za dobavljače.
  4. Simulacija povrata/izuzeća PDV-a.

DODATNE INFORMACIJE

Učešćem na treningu polaznici  ostvaruju jednomjesečnu savjetodavnu podršku, prilikom obavljanja ovog procesa u svojim organizacijama/institucijama. 

Po završetku edukacije, učesnici dobijaju certifikate o pohađanju iste.

Na 2 i više prijavljenih učesnika/ca iz iste organizacije/institucije, odobravamo popust od 10%.