Finansijska akademija za NVO


Finansijska akademija je namijenjena udruženjima i fondacijama, odnosno organizacijama civilnog društva (OCD) koje su osnovane radi ostvarivanja opštekorisne ili zajedničke svrhe, a ne u cilju sticanja dobiti (neprofitne oranizacije), koje žele izvršiti poboljšanja svojih finansijskih procedura i uvesti nove alate u svoj svakodnevni rad.

Datum: 24. 11. 2014

Vrijeme: 10:00

Cijena: Besplatna edukacija KM

Edukacija obuhvaća oblasti iz finansijskog, računovodstvenog i poreznog poslovanja OCD, unutrašnju kontrolu, finansijski nadzor, te pravni aspekt zapošljavanja i drugih oblika angažovanja lica od strane udruženja i fondacija.

Pošaljite prijavu

FINANSIJSKO UPRAVLJANJE ZA UDRUŽENJA I FONDACIJE 

Resursni centar (RC) Centra za promociju civilnog društva (CPCD) organizuje sveobuhvatnu osmodnevnu edukaciju pod nazivom „Finansijska akademija“, koja pruža teoretski i praktičan uvid u finansijsko upravljanje u udruženjima i fondacijama.

Edukacija obuhvaća oblasti iz finansijskog, računovodstvenog i poreznog poslovanja OCD, unutrašnju kontrolu, finansijski nadzor, te pravni aspekt  zapošljavanja i drugih oblika angažovanja lica od strane udruženja i fondacija.

 

Kome je namijenjena: 

Finansijska akademija je namijenjena udruženjima i fondacijama, odnosno organizacijama civilnog društva (OCD) koje su osnovane radi ostvarivanja opštekorisne ili zajedničke svrhe, a ne u cilju sticanja dobiti (neprofitne oranizacije), koje žele izvršiti poboljšanja svojih finansijskih procedura i uvesti nove alate u svoj svakodnevni rad.

 

Finansijska akademija je posebno dizajnirana za:

 

 • Menadžere/ice finansija zaposlene u OCD koji žele unaprijediti praksu finansijskog poslovanja, planiranja, kontrole i izvještavanja;
 • Službenike/ce koji se u okviru svojih organizacija bave finansijama i zainteresirani su za dalji razvoj vještina i znanja u oblasti finansijskog upravljanja;

 

Cilj  Finansijske akademije: 

Uskladiti poslovanje organizacija civinog društva sa relevantnim pozitivnim zakonskim propisima i međunarodnim finansijskim standardima i dobrim praksama, te olakšati i poboljšati njihovo finansijsko upravljanje i internu kontrolu.

 

Osnovne komponente Finansijske akademije:

 

 • Relevantni pravni okvir  

 

Pravni status NVO u BiH – Pregled zakonske regulative koja reguliše finansijsko i računovodstveno poslovanje NVO -  Finansije i računovodstvo za profitne i neprofitne organizacije – sličnosti i razlike. 

 

 • Finansijski menadžment

 

Šta je finansijski menadžment – Ko je odgovoran za finansijski menadžment – Osnovni principi, politike i procedure finansijskog menadžmenta – Standardi kvaliteta za NVO i dobra praksa finansijskog i računovodstvenog poslovanja NVO – Pojam računovodstva i knjigovodstva – Odnos i razlika između finansija i računovodstva – Poslovne knjige i evidencije – Računovodstveni informacioni sistem – Korisnici računovodstvenih informacija.

 

 • Finansijsko planiranje NVO 

 

Pojam i značaj planiranja – Vrste planova - Proces planiranja: glavni koraci, akteri, uloge i odgovornosti – Finansijsko planiranje – Sub Granting – Prihodi, vanjski i vlastiti izvori – Fundraising  - Budžet: pojam bužeta (operativni, godišnji, projektni)

 

 • Finansijsko izvještavanje i revizija

 

Vrste izvještaja, zakonski i donatorski zahtjevi, Inputi za izvještaj, interno izvještavanje, izvještavanje u slučaju dodjele grantova (uspostavljanje sistema izvještavanja od stane grantija davaocu granta)

Revizija: Zakonski okvir i zahtjevi donatora – Interna i vanjska revizija – Sistemska (organizacijska) revizija i revizija programa/projekata - Ciljevi revizije – Planiranje i provođenje revizije – Izvještavanje i praćenje provođenja preporuka - Kriteriji za ocjenu pravilnosti poslovanja, te najčešće nepravilnosti

 

 • Procesiranje plaćanja

 

Procedure plaćanja i praćenje dokumentacije (od narudžbe posla do plaćanja dobavljačima), plate, službena putovanja, ugovori o djelu i autorskom djelu, bankovna, kartična i gotovinska plaćanja, plaćanje podugovaračima - Arhiviranje, čuvanje dokumentacije, povjerljivost i sigurnost podataka, inventura

 

 • Interne kontrole

 

Interne kontrole (uključujući i mjere za spriječavanje sukoba interesa i korupcije)

 

Kao rezultat Finansijske akademije, učesnici/ce će:

 

 • izraditi ili revidirati najmanje 2 finansijske procedure u svojoj organizaciji;
 • imati uvid u prednosti i slabosti sopstvenih sistema interne kontrole;
 • steći ili povećati znanje o upravljanju sredstvima, vršiti efikasnu finansijsku kontrolu u skladu sa finansijskim procedurama i pozitivnim zakonskim propisima;
 • steći ili povećati znanje o ključnim komponentama i jeziku računovodstvenog sistema
 • steći ili povećati zanje o finansijskom planiranju i kreiranju budžeta, te razumjeti odgovornost i transparentnost OCD.

Metodologija: 

Edukacija će biti interaktivna i praktično/akciono orjentisana, što će učesnicima/cama omogućiti praktičnu primjenu novostečenih znanja u njihovim organizacijama. U radu na konkretnim zadacima u toku ili između treninga će moći koristiti online konsultantske usluge trenera/ce.

Omogućit će se aktivno učešće polaznika/ca Finansijske akademije, te korištenje njihovih postojećih znanja i vještina kao jednog od najvažnijih resursa za usavršavanje. Uz manji dio prezentacije/prenošenja novih teorijskih znanja o osnovnoj temi svakog od treninga, sadržaj trening programa će se realizovati uz primjenu osnovnih principa i tehnika učenja odraslih kako bi se zadovoljili različiti stilovi učenja.

Metodologija trening radionica je dizajnirana tako da omogući aktivno učešće učesnika/ca. Tokom radionice koristiće se različite metode učenja zasnovane na osnovnim principima iskustvenog učenja odraslih, uključujući prezentaciju, brainstorming, studiju slučaja, rad u manjim grupama, usmjerenu diskusiju i dr. Primjena ovih interaktivnih metoda će omogućiti da iskustvo, znanje i vještine učesnika/ca bude jedan od glavnih izvora učenja. Istovremeno program će se realizovati kako bi se zadovoljili različiti stilovi učenja. 

Edukacija je podržana materijalima i obrascima koji su primjenljivi u svakodnevnom radu i savjetima putem e-maila ili telefona svim polaznicima/cama Finansijske akademije u periodu između pojedinih modula, kao i e-learning platformom Resursnog centra. 

Trajanje trening radionica i njihov vremenski raspored: 

Trajanje svake od 4 trening radionice je dva dana – ukupno 8 trening dana, koje će se realizovati u periodu od četiri mjeseca od novembra/studenog 2014. do februara/veljače 2015. godine  (jedna dvodnevna radionica mjesečno).

Plan realizacije programa obuke – orjentacioni termini 

 

radionica I:

U sedmici 24-28 novembra/studenog 2014. 

radionica II :

U sedmici 8-15 decembra/prosinca  2014.

radionica III:  

U sedmici 12-19. januara/siječnja 2015.

radionica IV: 

U sedmici 9-16. februara/veljače 2015.

 

Izvođači/ce obuke:

Izvođači/ce obuke će biti kvalifikovani i provjereni treneri/ice i konsultanti/ice u oblasti finansijskog i računovodstvenog poslovanja iz BiH, te iskusni treneri/ice i konsultanti/ice RC CPCD. 

Certifikat:

Učesnici/ce koji odslušaju sve module i polože završni test stiču certifikat o završenoj obuci.

Kriteriji za učešće u programu 

Selekcija i izbor NVO i njihovih predstavnika za učešće u Finansijskoj akademiji će se izvršiti kroz Javni poziv, a na osnovu sljedećih kriterija: 

 • Da je NVO sa područja BiH i da je zvanično registrovana kod nadležnog organa;
 • Da je NVO operativna (aktivna) i da postoji duže od 1 godine;
 • Da je NVO u zadnjoj fiskalnoj godini (2013) ostvarila ukupan prihod između 15.000 – 150.000 KM;
 • Da NVO ima ovlaštenu osobu odgovornu za finansijsko i računovodstveno poslovanje;
 • Da kandidovani predstavnici/ce NVO -potencijalni polaznici/ce akademije imaju prethodna znanja o osnovama finansijskog i računovodstvenog poslovanja;
 • Da je predloženi kandidat/kinja spreman proći kroz čitavu seriju od 4 trening radionice
 • Da je rukovodstvo izabranih NVO spremno pružiti podršku svojim polaznicima/cama u primjeni novostečenih znanja i vještina u toku i nakon završetka akademije;
 • Da NVO već ima uspostavljene neke od elemenata finansijskog i računovodstvenog sistema i da je spremna dalje se angažovati na njegovom usavršavanju     
 • Da je spremna potpisati Memorandum o razumijevanju sa CPCD u vezi ove edukacije

 

Kako se prijaviti: 

Prijavu za Finansijsku akademiju možete poslati popunjavanjem online obrasca koji možete preuzeti OVDJE, i dostaviti ga najkasnije do 10.11.2014. godine. 

Ispred jedne organizacije može učestvovati jedna osoba. 

Dodatne informacije u vezi Finansijske akademije možete dobiti isključivo putem e-maila prijava@cpcd.ba.

 

Napomena: Učesnicima/ama edukacije su plaćeni troškovi izvođenja edukacije (treninga), materijala, priručnika, radnih listova, hrane i osvježenja tokom trajanja edukacije, te troškovi noćenja za učesnike/ce koji ne dolaze iz Sarajeva.

DODATNE INFORMACIJE

Trajanje svake od 4 trening radionice je dva dana – ukupno 8 trening dana, koje će se realizovati u periodu od četiri mjeseca od novembra/studenog 2014. do februara/veljače 2015. godine  (jedna dvodnevna radionica mjesečno).