Svijet hemijskih veza


Datum: 12. 07. 2017

Vrijeme: 13:00

Cijena: 40 KM

Vrijeme: 13:00-17:00h

Cijena: 40KM+ PDV

Edukator: Nađa Zubčević, magistrica biologije-biohemije i fiziologije na Prirodno-matematičkom fakultetu sa objavljenim naučnim radom i iskustvom u naučnom istraživanju.

Pošaljite prijavu

U hemiji je vrlo bitno shvatiti kako se pojedini atomi elemenata spajaju između sebe, na koji način i kojim se to hemijskim vezama spajaju. Hemijske veze inače nastaju zbog težnje ka smanjenju energije sistema. Većina atoma elemenata nema popunjenu zadnju ljusku elektronskog omotača, pa želi da postigne oktet u zadnjoj ljusci. Atomi elemenata se spajaju na više načina i poznato je više tipova hemijskih veza. Postoji:

JONSKA VEZA-kojom se vezuju atomi metala i atomi nemetala. Nastaje prelaskom elektrona sa atoma metala na atom nemetala pri čemu nastaju naelektrisane čestice tj. joni.

Polaznici će se upoznati sa ovom vezom kroz razne sheme, slike i snimke gdje će u potpunosti dobiti jasnu sliku kako se ostvaruju jonske veze. Dakle, atom može potpuno predati ili primiti jedan ili više elektrona (ionska veza), alternativno, dva atoma mogu dijeliti elektrone što predstavlja kovalentnu vezu.

  
KOVALENTNA VEZA-kojom se vezuju atomi nemetala tako što udružuju orbitale koje imaju elektrone sa sparenim spinom. Ovisno o broju zajedničkih elektronskih parova koji povezuju atome razlikujemo jednostruku, dvostruku i trostruku kovalentnu vezu. Polaznici će se detaljno upoznati sa karakteristikama kovalentnih veza i njihovom podjelom.

KOORDINATIVNA VEZA-atom nemetala daje elektronski par za vezivanje sa drugim atomom nemetala. U ovoj hemijskoj vezi, zajednički elektronski par potječe od samo jednog atoma. Kod obične kovalentne veze, atomi dijele vezne elektrone, dok kod koordinativne veze oba vezna elektrona potječu od jednog atoma.

METALNA VEZA-ostvaruje se između atoma metala.U kristalnoj rešetki metala dolazi do preklapanja atomskih orbitala jer su bliske po energiji i stvaraju se molekulske orbitale. 

Na ovom kursu polaznici će se detaljnije upoznati sa ovim hemijskim vezama, a biće govora i o oksidacionom broju. Obzirom da atomi prilikom stvaranja hemijskih veza predaju ili primaju elektrone, možemo izračunavati njihov oksidacioni broj. O tome kako se određuje oksidacioni broj i koja su njegova pravila će biti detaljno objašnjeno u ovom kursu. Sastavni dio ovog kursa će biti zadaci iz svake od ovih oblasti, od najlakših do težih.

NAPOMENA: Potrebno je prethodno znanje iz hemije o elektronskoj konfiguraciji.

Kurs će se održati u periodu od 13:00-17:00h.

„Svi događaji SMART Resursnog centra se fotografišu u promotivne svrhe. Fotografije se objavljuju na web portalu www.civilnodrustvo.ba, te putem naših društvenih mreža.

Ukoliko ne želite da budete na fotografijama molimo da se javite nekom od uposlenika SMART Resursnog centra prije događaja, u suprotnom ćemo smatrati da ste saglasni sa objavom vaših fotografija.“

PROGRAM EDUKACIJE

JONSKA VEZA

KOVALENTNA VEZA

KOORDINATIVNA VEZA

OKSIDACIONI BROJ

DODATNE INFORMACIJE

Edukacija je namijenjena osobama od 16-22.