Hemija kroz zadatke


Datum: 28. 06. 2017

Vrijeme: 13:00

Cijena: 40 KM

Vrijeme: 13:00-17:00h

Cijena: 40KM+ PDV

Edukator: Nađa Zubčević, magistrica biologije-biohemije i fiziologije na Prirodno-matematičkom fakultetu sa objavljenim naučnim radom i iskustvom u naučnom istraživanju.

Pošaljite prijavu

Atomi su najsitnije čestice elemenata. Izračunavanje masa atoma u kg i g vrlo je nepraktično u hemiji. Zbog toga se u hemiji izračunavanje masa atoma pojednostavljuje uvođenjem unificirane atomske jedinice mase sa kojom će se polaznici ovog kursa upoznati. Zahvaljujući unificiranoj atomskoj jedinici mase, masu bilo kojeg hemijskog elementa možemo izračunati množenjem masenog broja i unificirane atomske jedinice mase.

Kroz ovaj kurs biće govora o:

RELATIVNOJ ATOMSKOJ MASI-koja predstavlja broj koji pokazuje koliko puta je stvarna masa tog atoma veća od  1/12 mase atoma ugljikovog izotopa 12C (odnosno unificirane atomske jedinice mase).
RELATIVNOJ MOLEKULSKOJ MASI-koja predstavlja broj koji pokazuje koliko je puta masa nekog molekula veća od 1/12 mase atoma C-12.
KOLIČINI TVARI-koja predstavlja jednu od sedam osnovnih fizičkih veličina, ne samo u hemiji, nego i općenito, te je zbog toga i s razlogom uvrštena u sedam odnovnih fizikalnih veličina SI sistema.

Upravo iz tog razloga, o količini tvari će biti više govora, a akcenat će biti na zadatke iz ove oblasti. Obrađivaće se zadaci iz molarne mase, molarnog (Avogadrovog) broja, molarne zapremine (volumena) i opće jednačine gasnog stanja.

NAPOMENA: Potrebno je ponijeti periodni sistem elemenata (PSE).

Kurs će se održati u periodu od 13:00-17:00h.

„Svi događaji SMART Resursnog centra se fotografišu u promotivne svrhe. Fotografije se objavljuju na web portalu www.civilnodrustvo.ba, te putem naših društvenih mreža.

Ukoliko ne želite da budete na fotografijama molimo da se javite nekom od uposlenika SMART Resursnog centra prije događaja, u suprotnom ćemo smatrati da ste saglasni sa objavom vaših fotografija.“

PROGRAM EDUKACIJE

MASA ATOMA

UNIFICIRANA ATOMSKA JEDINICA MASE

RELATIVNA ATOMSKA MASA

RELATIVNA MOLEKULSKA MASA

KOLIČINA TVARI

DODATNE INFORMACIJE

Edukacija je namijenjena osobama od 16-22.