Koalicija civilni dijalog


Prateći svoju osnovnu misiju na promociji i razvoju civilnog društva (CD) u Bosni i Hercegovini, Centar za promociju civilnog društva (CPCD) je  pokrenuo novi Program zagovaranja za izgradnju podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: „Program zagovaranja“).

Glavni cilj Programa zagovaranja je promocija i podrška izgradnji povoljnijeg pravnog, institucionalnog i poreskog okvira za razvoj CD u BiH na državnom i entitetskom nivou vlasti, te u Distriktu Brčko.

U okviru Programa zagovaranja realizovaće se ukupno četiri posebne, međusobno povezane kampanje zagovaranja:

  • Kampanja zagovaranja za uspostavu funkcionalnih mehanizama saradnje Vlade i OCD u BiH
  • Kampanja zagovaranja za transparentan sistem javnog finansiranja OCD u BiH
  • Kampanja zagovaranja za podsticajni poreski okvir za jačanje individualne i korporativne filantropije
  • Promocija i uvođenje Etičkog kodeksa i dobrog upravljanja u OCD u BiH

Glavni nosilac aktivnosti u okviru Programa zagovaranja je međusektorska koalicija „Civilni dijalog“. Članstvo u koaliciji je otvoreno za zainteresovane strane iz sva tri sektora bh. društva – civilnog društva, vladinog i poslovnog sektora. Za planiranje i upravljanje Programom zagovaranja i pojedinim kampanjama biće formirani posebni timovi za upravljanje.    

CPCD Vas ovim poziva da izrazite interes za saradnju u realizaciji Programa zagovaranja i/ili članstvo u koaliciji „Civilni dijalog“ . To možete učiniti tako što će te dostaviti Pismo o zainteresovanosti.

Svi koji po ovom pozivu dostave Pismo o zainteresovanosti biće unesene u bazu podataka članova koalicije „Civilni dijalog“ i/ili partnera/saveznika Programa zagovaranja, koja će se uspostaviti u okviru Programa, te biti uključene na listu redovnih primaoca informacija o toku i rezultatima provođenja programskih aktivnosti  

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije ili pojašnjenja, možete nas kontaktirati na: prijava@cpcd.ba ili na telefone:  033 644 81o, 611 798, 611 834

Dokumenti: