srijeda, 06. mart 2019.

Odbijena žalba tužitelja Nikole Špirića protiv tuženika Dnevnog Lista i Daria Lukića


Fond za pravnu pomoć u okviru USAID-ovog Programa osnaživanja nezavisnih medija (IMEP) je do sada podržao dvanaest medija/novinara tuženih za klevetu i iza sebe ima tri prvostepene presude donesene u korist medija/novinara.

Među posljednjim u okviru Fonda za pravnu pomoć, donesena je presuda Okružnog suda u Banja Luci kojom se odbija žalba tužitelja Nikole Špirića protiv Tuženika Dnevni List i Dario Lukić radi naknade štete zbog klevete.

Naime prvostepenom presudom 21.08.2018. godine Osnovni sud u Banja Luci je u cijelosti odbio zahtjev tužitelja Nikole Špirića u pravnoj stvari protiv tuženika Dnevnog lista i novinara Daria Lukića kojeg je podržao IMEP-ov Fond za pravnu zaštitu.

Nikola Špirić, izaslanik Parlamenta BiH, podnio je tužbu protiv Dnevnog Lista i novinara Darija Lukića radi klevete, jer su isti napisali članak o imovinskom stanju gospodina Špirića, za koje tuženi smatraju da se temelji na  činjenicama. Gospodin Špirić smatra da je u pitanju kleveta jer su isti prenijeli da Špirić nije naveo dva stana u Beču i Beogradu u imovinskom kartonu, a što je ranije navodio. Iste stanove Špirić je poklonio kćerki, te smatra da su ga novinari na ovaj način oklevetali.

IMEP omogućava besplatnu pravnu zaštitu novinarima i medijskim organizacijama koje su izložene klevetama, nasilničkom ponašanju ili uznemiravanju. U ove svrhe uspostavljen je Fond za zaštitu novinara, te je formiran tim iskusnih advokata koji su sa IMEP-om potpisali sporazum o suradnji. Evaluatori iz redova advokatskog tima vrše detaljnu evaluaciju svih aplikacija koje pristignu Fondu za pravnu pomoć. Svaka aplikacija treba da ispuni osnovne kriterije a to su da novinari nisu očigledno prekršili zakon u obavljanju svojih poslova i kriterij finansijskog stanja podnosioca. Pored osnovnih razmatraju se i drugi kriteriji vezani za relevantnost, kompleksnost, stratešku važnost, opšta prava medija i novinara, te specifikume predmeta.

Novinari i mediji svoje prijave za pristup Fondu šalju elektronskim putem http://imep.ba/kako-aplicirati-za-pravnu-pomoc/ .

IMEP je petogodišnji USAID-ov projekat koji implementira Centar za promociju civilnog društva, u partnerstvu sa Otvorenom mrežom.