četvrtak, 9. januar 2020.

EU TACSO 3 - Izvještaj o ocjeni potreba civilnog društva za Zapadni Balkan i Tursku


U okviru EU projekta TACSO 3, CPCD je kao lokalni partner za BiH proveo istraživanje i pripremio izvještaj o potrebama i stanju poticajnog okruženja za civilno društvo u BiH.  Konsultacioni sastanak, u cilju validacije pripremljenih nalaza, održan je u Sarajevu, 11.12.2019.godine. Na skupu, na kojem je prisustvovalo preko 50 učenika, predstavnika OCD, vladinih institucija, te donatora.

Istraživanje je ocijenjeno kao kvalitetno i sveobuhvatno, te će biti prezentirano na radionici u Briselu kao i dio regionalnog izvještaja koji obuhvata i nalaze za Albaniju, Sjevernu Makedoniju, Crnu Goru, Srbiju, Tursku i Kosovo.

Izvještaji će biti osnova za dizajniranje izgradnje kapaciteta i P2P programa. Pružit će ocjenu stanja poticajnog okruženja za CD u skladu sa EU Guidelines-ima, te uspostaviti i ažurirati porojeći okvir rezultata kojim će biti odmjeren uticaj samog EU TACSO 3 projekta.